Alt ugress er ik­ke ugress

Vi læ­rer oss sta­dig å sor­te­re bort folk.

Faedrelandsvennen - - MENING - ÅSMUND OLAF UNHJEM

●● Både på grunn av hud­far­ge og re­li­gion. Verst er det kan­skje at vi til sist blir så ens­ret­tet at te­sen om et «Nor­ge for bare nord­menn» kom­mer på mo­ten igjen. Og da ten­ker jeg ik­ke ute­luk­ken­de på hat-pro­pa­gan­da­en mot ru- me­ner­ne. Det er dess­ver­re man­ge and­re som også fal­ler mel­lom flere sto­ler. Hvor­for er det blitt slik? Er det for­di medie­ne ik­ke ak­sep­te­rer den lil­le mann? Vil vi opp­le­ve at høs­tens valg gir folk mu­lig­he­ten til å bru­ke sin stemme­rett imot all form for lik­het­s­ty­ran­ni? Skal vi få et mer opp­da­tert de­mo­kra­ti? Hvor hat­men­ta­li­te­ten får sitt pass på­skre­vet? Hvem veit? Gid det var så vel!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.