Er po­li­ti­et for lo­ja­le mot po­li­ti­ker­ne?

Den po­li­tis­ke vil­jen til å prio­ri­te­re grunn­leg­gen­de res­sur­ser til po­li­ti­et er for dår­lig.

Faedrelandsvennen - - MENING - JORUNN AASELLE OLSEN, De­mo­kra­te­ne i Ven­ne­sla

●● Norsk po­liti­he­li­kop­ter er 6 år gam­melt og er al­le­re­de det elds­te ope­ra­ti­ve he­li­kop­ter i tje­nes­te i Euro­pa. Back­up-ma­ski­nen som er leid inn mid­ler­ti­dig er også gam­mel. In­gen av dem kan be­nyt­tes til trans­port av inn­sats­mann­skap. Hver­ken den for­ri­ge re­gje­ring med AP, el­ler den nå­væ­ren­de re­gje­ring (Høy­re og FRP ) har fulgt opp kra­vet om å bed­re po­li­ti­ets trans­port­ka­pa­si­tet. Norsk po­li­ti mang­ler fort­satt ef­fek­tiv he­li­kop­ter­trans­port. Det er en skam i en av ver­dens ri­kes­te land at vi ik­ke har po­liti­he­li­kop­ter i alle sto­re byer. Tross ter­ror i Euro­pa, sit­ter re­gje­rin­gen fort­satt på gjer­det, og hol­der på penge­sek­ken. Po­li­ti­et gjør at vi har det trygt og godt. Og da bur­de det ik­ke stå på res­sur­ser. Ansva­ret lig­ger hos re­gje­rin­gen!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.