EØS og pa­si­ent­opp­lys­nin­ger

Faedrelandsvennen - - MENING - OLAF BAKKE, for Aust-agder Nei til EU ØYVIND HVALEN VIDAR KLEPPE, 1.stor­tings­kan­di­dat for De­mo­kra­te­ne i Vest-agder FRANK SIMONSEN,

Hel­se Sør-øst sat­te IT­drif­ten ut til et øst­euro­pe­isk fir­ma som der­med fikk til­gang til sen­si­ti­ve pa­si­ent­opp­lys­nin­ger. Skan­da­le, slår media fast.

●● Ann-kris­tin Olsen, styre­le­der i Hel­se Sør-øst, hev­der de ik­ke had­de noe valg. Eøs-av­ta­len kre­ver at sli­ke an­bud blir lyst ut i hei­le Eøs-om­rå­det, og at bil­ligs­te an­bud får opp­dra­get. Hvis Olsen har rett i det­te, be­tyr det at Eøs-av­ta­len trum­fer norsk lov og Grunn­lo­ven. Vi kan ik­ke len­ger hind­re at uten­lands­ke fir­ma kan få til­gang til sen­si­ti­ve pa­si­ent­opp­lys­nin­ger!

Man­ge hen­syn ta­ler for at syke­hus bør ut­vik­le og drif­te sine It-sys­te­mer selv. Taus­hets­plikt og data­sik­ker­het er bare en side av det­te. IT er sjøl­ve sen­tral­nerve­sys­te­met i en­hver virk­som­het. Den som drif­ter IT, har inn­syn i alt virk­som­he­ten dri­ver med. Egent­lig bør It-sys­te­me­ne ald­ri set­tes ut på an­bud. Det er bare mu­li­ge inn­spa­rin­ger som ta­ler for det. Da Hel­se Sør for år til­ba­ke over­lot til Syke­hus­part­ner å drif­te IT, ble det­te slett ik­ke bil­li­ge­re og hel­ler ik­ke bed­re.

Om en al­li­ke­vel vel­ger å set­te IT ut på an­bud, og om Olsen har rett i sin tol­king av Eøs-av­ta­len, er det­te nok et ek­sem­pel på hvor­dan den­ne av­ta­len gri­per inn i sta­dig flere sam­funns­om­rå­der og tar fra oss fri­he­ten til å be­stem­me selv. Eøs-av­ta­len må sies opp. alis­ter opp­ford­res oss til å spi­se mer fisk for å få bed­re hel­se. Helt enig i det. Med det pris­ni­vå­et vi har i dag på fisk er det gans­ke il­lu­so­risk at folk vil spi­se mer fisk. Sna­re­re tvert imot. Men hvem er det som tje­ner mest på om­set­nin­gen av fisk? Er det fiske­ren, dis­tru­bu­sjons­net­tet, bu­tik­ke­ne el­ler Sta­ten med sine av­gif­ter? Hvis helse­myn­dig­he­te­ne vil at vi skal spi­se mer fisk, er det helt nød­ven­dig å få tall på bor­det som vi­ser hvor­dan for­tje­nes­ten på fisk for­de­ler seg. Kan noen ta tak i det­te og pre­sen­te­re det for bru­ker­ne? Mye ty­der på at grå­dig­he­ten har over­tatt i sin evi­ge jakt på pro­fitt.

Lykke­je­ge­re og grunn­løse asyl­sø­ke­re må selv­sagt ut­vi­ses fra Nor­ge. Nok er nok - og De­mo­kra­te­ne i Nor­ge sier stopp! som slår seg sam­men, og når det for­hand­les og skri­ves an­set­tel­ses­av­ta­ler i ra­sen­de fart, så vir­ker det som om «rekke­vidde­angs­ten» har nådd den­ne re­gje­rin­gen og de­res med­sam­men­svor­ne. De får sann­syn­lig­vis flatt bat­te­ri se­nest den 11. sep­tem­ber – og de VET det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.