Nok er nok

Faedrelandsvennen - - MENING -

Tu­sen­vis av grunn­løse asyl­sø­ke­re som har fått asyl i Nor­ge rei­ser til hjem­lan­det på fe­rie og for leng­re opp­hold, noe som er i strid med vil­kå­ret for å få asyl.

●● Når per­soner får asyl og be­skyt­tel­se i Nor­ge må det være et klart vil­kår at du ik­ke rei­ser hjem til lan­det du fikk asyl fra. Må ret­ten til asyl i Nor­ge inn­dras.

Lo­ven sier at hvis det kan do­ku­men­te­res at du har brutt det­te vil­kå­ret ri­si­ke­rer du å mis­te opp­holds­grunn­la­get i Nor­ge. Det­te kal­les til­bake­kal­lel­se av asyl.

Når vi hvert år ser at man­ge i uli­ke de inn­vand­rer­mil­jø rei­ser hjem på fe­rie til de re­gi­me­ne som de flyk­tet fra, må nors­ke myn­dig­he­ter «set­te ned fo­ten» og si stopp.

De kan de umu­lig være re­el­le asyl­sø­ke­re som har kjem­pet mot to­ta­li­tæ­re re­gi­mer og ri­si­ke­rer å bli ar­res­tert, tor­tu­rert el­ler drept der­som de had­de bodd i sitt opp­rin­ne­li­ge hjem­land. De­mo­kra­te­ne i Nor­ge kal­ler det­te for mis­bruk. Det­te er ut­nyt­tel­se av asyl­in­sti­tut­tet som mins­ker tro­ver­dig­he­ten til stor­tin­get, re­gje­rin­gen og norsk asyl­po­li­tikk.

De­mo­kra­te­ne i Nor­ge er for en streng asyl­po­li­tikk hvor kun folk med et re­elt be­skyt­tel­ses­be­hov kan få mid­ler­ti­dig be­skyt­tel­se i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.