«Elek­trisk stem­ning» og «rekke­vidde­angst»!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Noen gan­ger fal­ler man for fris­tel­sen til å blan­de to te­ma­er for å ska­pe en ef­fekt.

●● I lo­kal­avi­sen n247.no kun­ne vi ny­lig lese en re­por­ta­sje der Søg­ne-ord­fø­rer Astrid Hil­de fore­tok den høy­ti­de­li­ge åp­nin­gen av Søg­nes førs­te lade­sta­sjon for elek­tris­ke bi­ler. «Frem­ti­den er elek­trisk», ut­tal­te ord­fø­re­ren – og har selv­sagt evig rett. Men den­ne set­nin­gen – som også var over­skrif­ten – fikk min fan­ta­si til å be­gyn­ne å tik­ke og rul­le. Det star­tet med en Face­bo­ok-opp­da­te­ring, fort­sat­te med et kom­men­tar­styk­ke un­der den­ne - og en­der med inn­leg­get her. Som jeg skrev på Face­bo­ok:

«Frem­ti­den er elek­trisk», sier ord­fø­rer Hil­de. Ja! Men også stem­nin­gen før da­to­ene 8. juni og 11. sep­tem­ber er elek­trisk... Og apro­pos «rekke­vidde­angst», et ar­tig ny­ord som nev­nes i n247.nore­por­ta­sjen om lade­sta­sjo­nen på Tang­vall: Når kom­mu­nal­mi­nis­ter San­ner nå lok­ker med mil­lion­be­løp al­le­re­de i 2018 til kom­mu­ner

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.