Stemme­tap

Faedrelandsvennen - - MENING -

Jeg le­ser i Da­gen og and­re ste­der at den ene etter den and­re jam­rer om alle de krist­ne parti­ut­spill som ik­ke vil føre til an­net enn at KRF ta­per stem­mer.

●● Det kan så være. Men hvor­for spil­ler ik­ke KRF sine kort ut slik at man kan be­hol­de dis­se og vin­ne nye stem­mer i ste­det for å gjø­re sine kjerne­vel­ge­re parti­løse på grunn av uvet­tig po­li­tikk som sam­vit­tig­hets­ful­le krist­ne ik­ke kan stå in­ne for? I ste­det vil KRF se­ku­la­ri­se­re seg og hen­te stem­mer fra ymse and­re beite­mar­ker. Hva har man å be­kla­ge seg over? Skal krist­ne gå på ak­kord med seg selv og sin Bi­bel for å tek­kes et opp­løs­nings­tru­et KRF?

KRF må om­ven­de seg slik at få­re­ne igjen kan kjen­ne Hyr­de­røs­ten og øns­ke å føl­ge den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.