So­lid skrive­kunst i in­timt for­mat

For­tel­lin­ger om av­skje­der med den sam­me kvin­nen gir et fa­sci­ne­ren­de kunst­ner­por­trett.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EMIL OT­TO SYVERTSEN

«Av­skje­der med Ju­dith»

Hil­de Lind­set Cap­pe­len Damm

Tolv av­skje­der, et por­trett­in­ter­vju og en tale. Det er bo­kas fjor­ten no­vel­ler. Alt hand­ler om Ju­dith. Ta­len er det hun selv som hol­der. Som hel­het nær­mer den­ne boka seg ro­ma­nen. Alle no­vel­le­ne bin­des sam­men av at det er uli­ke for­tel­lin­ger om den sam­me per­sonen, for­fat­te­ren, kunst­ne­ren, mo­ren, kjæ­res­ten, els­ker­in­nen, ho­tell­gjes­ten, venn­in­nen, kon­kur­ren­ten Ju­dith.

Van­lig­vis vil man om en no­velle­sam­ling ten­ke at de kan le­ses sånn av og til, like­gyl­dig hva rekke­føl­gen er. Den­ne sam­lin­gen bør le­ses i ett, som en ro­man alt­så.

Det er man­ge av­skje­der å for­hol­de seg til. Alle er navn­gitt, og noen gan­ger må man job­be litt for å fin­ne ut hvem som er hvem her. Den førs­te av­skje­den er dat­te­rens. Vic­to­ria ten­ker at hun egent­lig ik­ke var øns­ket. ”Og så kom du” plei­er Ju­dit å si, litt for nøy­tralt og like­gyl­dig.

Hun vet ik­ke om hun er glad i sin mor. Men nå er mo­ren gam­mel og tren­ger mye hjelp, og når Vic­to­ria for­la­ter mo­rens lei­lig­het og luk­ker dø­ren bak seg, ten­ker hun at det kan­skje er sis­te gan­gen. Og hun må ha psy­ko­log­hjelp for å tak­le fø­lel­se­ne: Hun er ik­ke sik­ker på om hun vil sør­ge om det nå er sis­te gan­gen. Det er en sterk åp­ning.

Gjen­nom alle de and­re av­skje­de­ne får vi del i brok­ker av et kunst­ner­liv, et sterkt liv som har satt spor i man­ge men­nes­ker.

Hil­de Lind­set for­tel­ler på en måte som gjør for­fat­ter Ju­dith tro­ver­dig. Vic­to­rias for­tel­ling er jo litt av en sjokk-åp­ning. Man kjen­ner lite sym­pa­ti med den­ne ald­ren­de kunst­ne­ren. Men så kom­mer ung­doms­por­tret­ter, reise­por­tret­ter, mø­ter med kvin­ner og menn som ny­an­se­rer bil­det.

Til slutt er det skapt et gans­ke hel­het­lig bil­de av en kvin­ne med mål og am­bi­sjo­ner, en sterk kvin­ne som ut­ret­ter mye, ik­ke minst ska­per mas­se kunst og får en høyt­hen­gen­de in­ter­na­sjo­nal pris for sitt verk.

Hil­de Lind­set har al­le­re­de etab­lert seg som en frem­ra­gen­de no­vel­list. Den­ne boka be­kref­ter hen­nes styr­ke som for­fat­ter i det­te for­ma­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.