Fra mot­stands­helt til svi­ker

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ALF KJETIL IGLAND

DOKUMENTAR «Fra fen­rik til fø­rer. Norsk krigs­helt ved Øst­fron­ten»

Olav Jør­gen­våg i sam­ar­beid Geir

Paul Jo­han Jør­gen­våg (19071987) fra Mø­re vil­le i dag vært krigs­helt om han ik­ke had­de end­ret sitt mo­rals­ke kom­pass etter de førs­te krigs­uke­ne. Han var med på å be­kjem­pe de tys­ke elite­styr­ke­ne ved Dom­bås april­da­ge­ne 1940, en inn­sats som vak­te be­und­ring i mi­li­tæ­re og po­li­tis­ke kret­ser, men to år se­ne­re lå han i skyt­ter­gra­ve­ne ved Øst­fron­ten.

Jør­gen­våg var ik­ke den enes­te sol- da­ten som end­ret kurs un­der ok­ku­pa­sjo­nen, men han etter­lot seg en me­get in­ter­es­sant dag­bok fra krigs­åre­ne, en av de få som er be­vart.

Det er det­te ma­te­ria­let som er kjer­nen når barne­bar­net Olav Jør­gen­våg (f. 1974) sam­men med Geir Bren­den, for­fat­ter av en rek­ke bø­ker om kri­gen, gjør et for­søk på å for­stå beste­fa­rens valg. Det skal leg­ges til at barne­bar­net ik­ke på noen må­ter prø­ver å unn­skyl­de beste­fa­ren, som i 1949 fikk tre års straff­ar­beid for lands­svik, utvil­somt for­tjent ut fra det som var rå­den­de retts­prak­sis. Han had­de ik­ke bare vært i tysk krigs­tje­nes­te ved Le­nin­grad, men i flere år gjort tje­nes­te i det na­zi­fi­ser­te nors­ke po­li­ti­et.

For Jør­gen­våg, som for and­re over­lø­pe­re, var det flere grun­ner til svi­ket: Skuf­fel­se over hvor dår­lig for­be­redt Nor­ge var 9. april, en­gelsk­men­ne­nes yn­ke­lig inn­sats på norsk jord, re­gje­rin­gens flukt. Frykt for bol­sje­vi­ke­ne var kan­skje den ster­kes­te driv­kraf­ten for dem som kjem­pet på tysk side.

For front­kjem­per­ne lå det nok også mo­ti­va­sjon i spen­nin­gen krigs­hand­lin­ge­ne før­te med seg. Jør­gen­vågs ned­teg­nel­ser fra skyt­ter­gra­ve­ne gjør sterkt inn­trykk. Det­te er en første­hånd­s­kil­de fra de ut­mat­ten­de må­ne­de­ne der dø­den kun­ne inn­hen­te dem når som helst.

For­fat­ter­ne har søm­løst satt dag­bo­ken inn i kri­gens sto­re ram­me, slik at det er en­kelt å føl­ge Jør­gen­vågs be­ret­ning i en me­get in­ter­es­sant bok. Skal vi for­stå kri­gens dy­na­mikk, er det vik­tig at også stem­mer som Jør­gen­vågs kom­mer frem på en re­spekt­full måte. Det er gjort her. Selv nevn­te han ik­ke se­ne­re åre­ne på tysk side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.