DET STO På TRYKK

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10 år si­den 6. JUNI 2007

●● – Jeg blir skuf­fet hvis jeg ik­ke kom­mer til VM, sier Le­ne My­kjå­land. I går ble 20-årin­gen fra Kristiansand tatt ut i Nor­ges A-tropp som spil­ler Em-kva­li­fi­se­ring 17. og 21. juni. I midt­en av au­u­gust tar kvinne­lands lags­sjef Bjarne Berntnt­sen ut Vm-trop­pen på 21 spil­le­re. – Jeg fø­ler øler meg ik­ke sik­ker på Vm-plass, men Bjarne arne har så langt vist at han har tro på meg, g, sier Røa-spil­le­ren My­kjå­land. – Det vi­ser at Le­ne har de ret­te am­bi­sjo­ne­ne, kvit­te­rer Bjarne Bernt­sen når han hø­rer om sør­len­din­gens gens am­bi­sjo­ner. «Su­per-le­ne» står med fem A-landskam­lands­kam­per og null mål så langt. Om hen­ne, sier er han vi­de­re: Hun har stort sett gjort det bruk­bart­art og svingt fra glim­ren­de til ik­ke fullt så bra. Jeg ven­ter nter på at hun skal vise målt­ef­ten vi vet hun har.

25 år si­den 6. JUNI 1992

●● Ut­byg­gin­gen på And­øya i Vågs­bygd er i ferd med å gå inn i sin si sis­te fase. Godt over halv­par­ten av de 358 re­gu­ler­te­re­gu tom­te­ne er be­bygd, og land­ska­pet har for­vand­let seg fra stein­ør­ken til små id idyl­lis­ke bo­om­rå­der der grøn­ne ple­ner har for­trengt gam­mel skog. Er av by­ens sis­te, sto­re bo­lig­om­rå­der er i ferd med å ta form. I dis­se da­ger l leg­ger Ag­der­bygg AS ut 70 bo­lig­tom­te ter. Sam­ti­dig har bygg­mes­ter Ar­vid Fø­re­la re­land star­tet byg­ging av 20 ene­bo­li­ger. – Det er en be­ri­kel­se både for Kristiansand og befo be­folk­nin­gen å ha et slikt bo­lig­om­rå­de. Det kom­mer­kom ald­ri et slikt igjen, me­ner dag­lig le­der KåreKår Fritz­man i Ag­der­bygg.

50 år si­den 6. JUNI 1967

●● Den is­ra­els­ke for­svars­sjef, It­zhak Ra­bin, kunn­gjor­de i natt at hans styr­ker har erob­ret hele den egyp­tis­ke Si­nai­halv­øya og tatt kon­trol­len over en rek­ke stra­te­gis­ke byer. Han sa at de is­ra­els­kee styr­ke­ne har på­ført fien­den «sto­re tap og at et stort an­tall fiendt­li­ge sol­da­ter er tatt til fan­ge». På is­ra­elsk hold ble det i natt hev­det at det vil ta pre­si­dent Nas­ser 10 år å byg­ge opp igjen sitt fly­vå­pen etter de enor­me ta­pe­ne e det ble på­ført i går. 374 fiendt­li­ge ge fly ble skutt ned. Mens Is­rael hev­de­tv­det å ha frem­gang både på land og i luf­ten, ften, meld­te Cai­ro-kring­kas­tin­gen at egyp­ti­syp­tis­ke pan­se­r­en­he­ter var langt in­ne på is­ra­elsk om­rå­de. Ira­kis­ke en­he­ter var også gått inn i Is­rael.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.