QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - Merckx Ed­dy Ti May­en) Jan på( Be­eren­berg Dan­son Ted Ste­go­sau­rus ko­den6.vin­ci- Da lama li­ten slags en ka­mel­dyr, Et Stål­sett Gun­nar Heste­hov fes­te”) Uten(” Mis­fits” The”

1. Hvil­ken film skrev Art­hur Mil­ler ma­nus til som en kjær­lig­hets­gave til sin kone, Ma­ri­lyn Mon­roe?

2. Hva er det nors­ke nav­net på plan­ten Tus­si­lago far­fara?

3. Hvem ble valgt til bis­kop i Oslo etter Andreas Aar­flot?

4. Hva slags dyr er en vi­kun­ja?

5. Un­der inn­spil­lin­gen av hvil­ken ame­ri­kansk film fra 2006 ga Frank­ri­kes kul­tur­mi­nis­ter film­team­et ad­gang til mu­se­et Louv­re om nat­ten?

6. Hva kal­les den plante­eten­de di­no­sau­ren som lev­de for 150 mil­lio­ner år si­den i NordA­me­ri­ka, had­de used­van­lig lite hode og sto­re ben­pla­ter på ryg­gen?

7. Hvem spil­te en ho­ved­rol­le både i den gam­le se­ri­en ”Che­ers” og i «CSI»?

8. Hva he­ter Nor­ges enes­te ak­ti­ve vul­kan?

9. Hvor man­ge bein har en krab­be?

10. Hvil­ken bel­gisk syk­list vant i 1969 Tour de Fran­ce sam­men­lagt, i til­legg til å ta po­eng­trøya og klatre­trøya i sam­me ritt?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.