Sam­let ut­øve­re fra 47 klub­ber

750 svøm­me­re fra hele lan­det del­tok i hel­ga på Aqua­ra­ma Open som for fem­te året på rad er Nor­ges størs­te svømme­stev­ne.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– Vi får vel­dig man­ge gode til­bake­mel­din­ger både på selve svømme­an­leg­get, den sen­tra­le be­lig­gen­he­ten og ar­ran­ge­men­tet. Vi er godt for­nøyd med å sam­le tett på 750 svøm­me­re i pinse­hel­ga. Nes­te mål må være å få in­ter­na­sjo­nal del­ta­kel­se, sier stevne­le­der Pet­ter Brat­land.

Aqua­ra­ma Open 2017 star­tet fre­dag og av­slut­tet søn­dag etter­mid­dag. Svøm­me­re fra 47 svømme­klub­ber fra Ka­ra­sjokk i nord til Mandal i Sør er på­meldt. Fra Sør­lan­det var svømme­klub­be­ne Far­sund, Flekke­fjord, Fro­land, Grimstad, Kristiansand, Lil­le­sand, Ma­sør, Team Sør, Varodd, Ven­ne­sla og Vågs­bygd re­pre­sen­tert.

Vågs­bygd Svøm­me og Liv­red­nings­klubb had­de i år med fle- re svøm­me­re som er født i 2006, som er den yngs­te års­klas­sen som kan del­ta. Tre­ner Pet­ter Gram­vik sier det nå er et ge­ne­ra­sjons­skif­te i klub­ben, der flere av de elds­te har slut­tet el­ler byt­tet klubb i for­bin­del­se med stu­di­er.

GE­NE­RA­SJONS­SKIF­TE

– I den­ne gjen­gen er det flere som kan bli gode der­som de har lyst til å sat­ser fram­over. Dis­se 11-12-årin­ge­ne tre­ner fra tre til fem gan­ger i uka, og flere dri­ver også med and­re idret­ter el­ler ak­ti­vi­te­ter ved si­den av, sier Pet­ter Gram­vik.

11 år gam­le Ju­lia Ra­a­nes kun­ne lør­dag for­tel­le at hun had­de slått sin gam­le per­son­li­ge re­kord på 400 me­ter fri med 17 se­kun­der, og var klar for nye øvel­ser.

Om stev­net ik­ke har del­ta­ke­re fra ut­lan­det, er det flere lang­veis­fa­ren­de. Den al­ler lengs­te rei­sen had­de de sju svøm­mer­ne og tre­ne­ren fra Ka­ra­sjokk Svømme­klubb.

– Vi reis­te nes­ten en helt dag. Først kjør­te vi to-tre ti­mer i bil til Al­ta, for så å ta fly til Oslo og de­ret­ter et nytt fly vi­de­re til Kristiansand. Det var li­ke­vel verdt tu­ren, sier 16 år gam­le Sii­ri Mai­ja Si­ilä Næss.

Ka­ra­sjokk Svømme­klubb har vært fast del­ta­ke­re på Aqua­ra­ma Open si­den star­ten. Tre­ner Kjetil An­der­sen med­gir at reise­kost­na­de­ne blir sto­re, men at det også er vik­tig for svøm­mer­ne å få prø­ve seg uten­for egen lands­del.

OPPKJØRING TIL NM

Pre­si­dent i Nor­ges Svømme­for­bund, Cato Brat­bakk, sier flere ut­øve­re bru­ker Aqua­ra­ma Open for å kva­li­fi­se­re seg til lang­bane-nm i Trond­heim i juli. Svøm­mer­ne bru­ker gjer­ne vår­en som oppkjøring til lang­bane-nm (kon­kur­ran­se i 50 me­ters bas­seng) og høs­ten til å tre­ne mot og kva­li­fi­se­re seg til kort­bane-nm (25 me­ters bas­seng).

– I til­legg til det rent sports­li­ge er et stort stev­ne som Aqua­ra­ma Open en vik­tig are­na for unge svøm­me­re å knyt­te kon­tak­ter og venn­skap på tvers av klub­ber og lands­de­ler. Kristiansand er jo også en flott by å ha stev­ne i, og Aqua­ra­me er et bra svømme­an­legg, sier Cato Brat­bakk.

Tre­ner for Nedre Eiker Svømme­klubb, Stig Ner­land, skry­ter også av stev­net i Kristiansand.

– Vi har i år med 31 svøm­me­re som er nye re­kord, og med for­eld­re er vi over 50. For vår klubb er Aqua­ra­ma Open det sto­re høyde­punk­tet i vår­se­son­gen. Det er også unikt for svøm­mer­ne å kun­ne gå rett fra svømme­hal­len og inn på ho­tel­let. Det gir mu­lig­het for hvi­le mel­lom øvel­se­ne, og en god ram­me for å pres­te­re på topp, sier han.

STOR DUGNADSINNSATS

Det er et stort ap­pa­rat som set­tes i gang før og un­der et så stort svømme­stev­ne. 150 fri­vil­li­ge fra ar­ran­gør­klub­be­ne Varodd Svømme­klubb og Vågs­bygd Svøm­me og Liv­red­nings­klubb job­bet hele hel­ga dug­nad. Det drei­er seg om alt fra tid­ta­king og sek­re­ta­riat til vak­ter og rydde­hjelp. Det skal også et stort dom­mer­korps til for å gjen­nom­føre et stev­ne på den­ne stør­rel­sen. Til hver økt er det 26 dom­me­re rundt bas­sen­get, in­klu­dert av­lø­se­re.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Unge og lo­ven­de Vågs­bygd-svøm­me­re som ga alt på lang­bane­stev­net på hjemme­bane. Bak f.v.: Bre­de Hau­ge­rud, So­fie Hor­verak, Lnn San­dal og Ju­nia Ber­get. Foran f.v.: Ma­til­de Olau­sen, He­le­ne Vest­berg, Ma­ri Ri­i­ser, Ma­ri­el­le Berg og Ju­lia Ra­a­nes.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Iføl­ge stevne­le­der Pet­ter Brat­land har flere dans­ke svømme­klub­ber vur­dert Aqua­ra­ma Open, men fore­lø­pig har Nor­ges størs­te svømme­stev­ne vært uten in­ter­na­sjo­nal del­ta­kel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.