Slet med reg­ning, så byt­tet sko­len til rus­sisk mat­te

rus­sisk læ­rings­me­to­de i ma­te­ma­tikk har gitt re­sul­ta­ter

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Et­ter å ha byt­tet til rus­sisk­mat­te un­der­vis­nings­kå­rer første­klas­sin­ge­ne på Ei­de sko­le i Grim­stad sky­høyt på den na­sjo­na­le kart­leg­gings prø­ven.

Foto: Rei­dar Koll­stad

Den rus­sis­ke me­to­den fo­ku­se­rer i stor grad på ana­ly­se, ob­ser­va­sjon og lo­gisk tenk­ning. Her er Hen­rik Schum­pu oppe ved tav­la.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.