Vil til­la­te stor­stilt ut­byg­ging

Kris­tian­sand kom­mu­ne an­be­fa­ler en ny havn på fle­re hund­re de­kar i Kongs­gård/vi­ge. Men Mar­vi­ka blir be­vart som grønt­om­rå­de.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

He­le 502 de­kar blir satt av til havne­for­mål i pla­nen som tirs­dag ble sendt ut fra kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon. Det­te til­sva­rer over 70 fot­ball­ba­ner.

– Det er et stort om­rå­de, men så ten­ker vi fem­ti år fram i tid. Vi er den størs­te eks­port­re­gio­nen i lan­det, og da tren­ger vi are­al. Ik­ke minst når det gjel­der kon­tei­ner, sier Hal­vard Ag­len, havne­di­rek­tør i Kris­tian­sand.

I et opp­rin­ne­lig for­slag øns­ket hav­na at de også kun­ne dis­po­ne­re ek­sis­te­ren­de havn i Mar­vi­ka og Gle­od­den. Men i for­sla­get som nå er sendt ut, blir den de­len av Mar­vi­ka som lig­ger langs sjø­en be­vart som grønt­om­rå­de. In­ne på land skal de­ler av area­le­ne bru­kes til næ­ring.

– Det er for å hol­de Mar­vi­ka mest mu­lig in­takt for fram­ti­dig bruk. Vi har vur­dert det slik at om vi åp­ner for å byg­ge inn i Mar­vi­ka, så vil det kom­me i kon­flikt med and­re hen­syn, sier Jan Erik Lind­jord, pro­sjekt­le­der for den nye pla­nen.

FRIGJØR ARE­AL I SENTRUM

En ny havn i Kongs­gård og Vi­ge er vik­tig for å få kon­tei­ner­hav­na ut fra sentrum. Må­let er at he­le Lag­manns­hol­men skal fri­gjø­res.

For­sla­get til hvor­dan en fram­ti­dig havn skal bli, ble lagt fram tirs­dag. Det­te er ho­ved­punk­te­ne:

En ny havn vil ik­ke for­år­sa­ke så mye støy at det vil være til hin­der for en ut­byg­ging.

Den nye hav­na vil strek­ke seg for­bi Sør Are­na, men alt­så stan­se ved Mar­vi­ka. Den vil strek­ke seg like for­bi der ubåt­kai­en lig­ger i dag.

Hav­na kan ut­vi­des inn­over mot Ring­knu­den og Rin­gåsen for å få nok area­ler. Ring­knu­den kan fjer­nes helt. Men iføl­ge pla­nen vil de­ler av Rin­gåsen bli be­vart og det­te om­rå­det vil fun­ge­re som buf­fer og støy­skjerm­ing.

Det vil være mu­lig å etab­le­re jern­bane i om­rå­det, selv om det­te vil bli en svært kost­bar in­ves­te­ring.

Av de 502 de­ka­re­ne kan 110 bli brukt til kon­tei­ner­havn.

LANG HIS­TO­RIE

Histo­ri­en om havn i Kongs­gård/ Vi­ge strek­ker seg helt til­ba­ke til 60-tal­let da de førs­te pla­ne­ne for havn i det­te om­rå­det ble lagt. Det sto­re vende­punk­tet kom li­ke­vel ik­ke før i 2013 da by­sty­ret slo fast at hvis man skul­le få havne­ak­ti­vi­te­ten ut av byen, måt­te man flyt­te den til Kongs­gård/vi­ge.

På lang sikt er det kun fer­jer og cruise­skip som skal være igjen i sentrum. He­le Lag­manns­hol­men skal bli sen­trums­om­rå­de. Her kan det kom­me både bo­li­ger, for­ret­nin­ger og an­nen næ­ring.

Pla­nen som nå er klar skal sen- des ut på hø­ring et­ter en po­li­tisk be­hand­ling. Så skal by­sty­ret ta sin en­de­li­ge be­slut­ning en gang før jul.

Hav­na og kom­mu­nen har sam­ar­bei­det om for­sla­get som nå er sendt ut.

– Det har vært en be­ve­gel­se fra beg­ge si­der. Når man kom­mer frem med det­te kar­tet, er det et kom­pro­miss. I sum er vi eni­ge i kon­klu­sjo­ne­ne, sier Hal­vard Ag­len.

MAR­VI­KA

Ag­len sier at de ak­sep­te­rer at Mar­vi­ka ik­ke blir satt av til havn.

– Vi had­de vært in­ne på ide­en om å bru­ke det kai­an­leg­get som al­le­re­de fin­nes i Mar­vi­ka. Men det­te har kom­mu­nen av­veid opp mot be­ho­vet for grønt­om­rå­de og så en­der man på den­ne kon­klu­sjo­nen. Men de ty­de­lig­gjør at det skal være næ­ring her og ik­ke bo­li­ger, og det er hav­na for­nøyd med, sier Ag­len.

Fra hav­nas side er det li­ke­vel no­en uav­klar­te spørs­mål, som for ek­sem­pel hvor de skal plas­se­re våt­bulk, ek­sem­pel­vis driv­stoff og kje­mi­ka­li­er. Det­te må de fin­ne plass til in­nen­for det om­rå­det som by­sty­ret til slutt be­stem­mer at skal set­tes av til havn.

STØY

Støy har vært et av de sto­re spørs­må­le­ne rundt en ny havn. En rap­port som kom tid­li­ge­re i år, vi­ser at det er mu­lig å unn­gå å over­skri­de støy­gren­se­ne

Men det­te vil av­hen­ge av hvor stor ak­ti­vi­te­ten blir. Hvis man hol­der ak­ti­vi­te­ten på da­gens nivå, vil ik­ke bo­li­ge­ne på Søm bli ut­satt for mer støy enn det som er til­latt.

Hvis det blir en ve­sent­lig øk­ning i ak­ti­vi­te­ten i åre­ne et­ter flyt­ting, vil no­en bo­li­ger bli ram­met. Det gjel­der no­en bo­li­ger nær­mest Top­dals­fjor­den på Søm og ko­loni­ha­ge­ne på Bispe­gra.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Tirs­dag kom kom­mu­nens for­slag til ny havn i Kongs­gård/vi­ge. Hav­na får lov å byg­ge kai­an­legg helt fram til ne­set like før man run­der inn­over mot Mar­vi­ka. Øverst til venst­re på det­te bil­det.

FOTO: KOLL­STAD, REI­DAR

En ny havn vil iføl­ge for­sla­get strek­ke seg fram til ubåt­kai­en i Mar­vi­ka. Sel­ve Mar­vi­ka blir be­vart til grønt­om­rå­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.