De sy­nes ik­ke mat­te er vans­ke­lig

Et­ter å ha byt­tet til rus­sisk matte­un­der­vis­ning skå­ret første­klas­sin­ge­ne på Ei­de sko­le sky­høyt på den na­sjo­na­le kart­leg­gings­prø­ven.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

– Nå skal vi inn og ha mat­te. Al­le må fin­ne fram lin­ja­le­ne sine og set­te seg ro­lig ned. Fin­ge­ren på nesa om dere for­sto den be­skje­den, sier læ­rer Ei­vind Sta­bell Tuns­berg til 1. trinn på Ei­de barne­sko­le i Grim­stad.

Klas­sen på 11 ele­ver kom­mer lø­pen­de inn et­ter fri­mi­nutt. Sam­men går de tel­len­de inn i klasse­rom­met for å ha ma­te­ma­tikk­un­der­vis­ning. Men matte­un­der­vis­nin­gen på Ei­de sko­le er ik­ke som på and­re sko­ler. Den lil­le klas­sen har nem­lig byt­tet ut van­lig ma­te­ma­tikk­un­der­vis­nin­gen med rus­sis­ke un­der­vis­nings­me­to­der.

HØYT MESTRINGSNIVÅ

Matte­kunn­ska­pe­ne til nors­ke ele­ver har de sis­te åre­ne blitt kri­ti­sert et­ter fle­re dår­li­ge re­sul­ta­ter fra in­ter­na­sjo­na­le elev­un­der­sø­kel­ser.

– Tid­li­ge­re år har vi skå­ret for­holds­vis svakt og har hatt fle­re ele­ver på den na­sjo­na­le be­kym­rings­gren­sen, sier Tuns­berg.

Men et­ter at Ei­de sko­le la de nors­ke læ­rer­bø­ke­ne på hyl­la, og tok i bruk rus­sis­ke un­der­vis­nings­me­to­der, har re­sul­ta­te­ne pekt opp­over.

– Det har gitt vel­dig gode re­sul­ta­ter. På den nye kart­leg­gings­prø­ven had­de vi in­gen ele­ver un­der be­kym­rings­gren­sen, og fle­re ele­ver som fikk full skå­ring, sier Tuns­berg.

MATEMATISK TEKNING

På ba­kers­te benk sit­ter Jo­han Ha­ga og Hen­rik Scum­pu og reg­ner mat­te. Læ­re­ren har ak­ku­rat gitt dem da­gens «grub­lis», som i dag be­står av dif­fe­ran­ser og uli­ke mønst­re. Når grub­li­sen er løst, får Hen­rik kom­me opp til tav­la. Er det ik­ke vans­ke­lig?

– Nei, mat­te er gøy, sier Hen­rik. Den rus­sis­ke me­to­den, kalt ut- vik­len­de læ­ring, fo­ku­se­rer i stor grad på ana­ly­se, ob­ser­va­sjon og lo­gisk tenk­ning.

– Her skal de grub­le og kom­me fram til sva­ret selv. Frem­for å ko­piere og re­pe­te­re det jeg for­tel­ler de, skal de selv fin­ne lo­gik­ken i det, sier Tuns­berg.

I ti­me­ne fin­ner læ­rer­ne frem opp­ga­ver som de lar ele­ve­ne se på fra for­skjel­li­ge vink­ler, for så å for­kla­re og kom­me med egen tenk­ning for hvor­dan de lø­ser opp­ga­ven.

– Det gjør ik­ke noe om de kom­mer med feil svar på vei­en. På den må­ten læ­rer de av sine feil og får en dy­pe­re for­stå­el­se for pro­ble­met, sier Tuns­berg.

MER INTENSE TIMER

De nye ma­te­ma­tikk­ti­me­ne er også kor­te­re og mer intense. Et­ter bar­na har løst tre opp­ga­ver, lar Tuns­berg de få to mi­nut­ter til å luf­te ho­det.

– Ved den tra­di­sjo­nel­le un­der­vis­nings­me­to­den går de litt mer for­sik­tig fram. Vi me­ner at un­ge­ne kan så mye mer, de er vel­dig læ­rer­vil­li­ge om de bare får mu­lig­he­ten, sier Tuns­berg.

Tuns­berg me­ner den rus­sis­ke un­der­vis­nings­me­to­den gjør bar­na mer krea­ti­ve og en­ga­sjer­te i ti­men, sam­ti­dig som den byg­ger opp selv­til­lit.

– Det er gøy å kun­ne løse opp­ga­ver sam­men med ven­ne­ne mine. Mam­ma og pap­pa sier jeg er flink, sier Au­gust Myh­re Guld­berg.

Leah er enig.

– Al­le i klas­sen vår er flin­ke i mat­te. Mat­te er kjekt, sier Leah Ma­ri­na Ber­ge Svang.

INSPIRERT AV SANDNES

In­spi­ra­sjo­nen har Ei­de sko­le hen­tet fra Smeaheia sko­le i Sandnes. Som førs­te sko­le i lan­det star­tet Ro­ga­lands­sko­len med rus­sisk ma­te­ma­tikk­un­der­vis­ning al­le­re­de i 2009.

– Vi had­de en læ­rer som star- tet un­der­vis­nin­gen som en del av et forsk­nings­pro­sjekt med UIS. Et­ter fle­re år med svært gode re­sul­ta­ter har nes­ten al­le sko­le­ne i Sandnes byt­tet til den­ne un­der­vis­nings­me­to­den, sier rek­tor ved Smeaheia sko­le, Tor A. Ise­ne.

Smeaheia sko­le vant blant an­net In­spi­ra­sjons­pri­sen 2015 for sitt ar­beid med rus­sisk ma­te­ma­tikk­un­der­vis­ning.

– Vi kan vise til svært gode re­sul­ta­ter. Vi har langt fær­re ele­ver un­der be­kym­rings­gren­sen enn tid­li­ge­re. Våre ele­ver skå­rer også vel­dig høyt på al­le na­sjo­na­le kart­leg­gings­prø­ver, sier Ise­ne vi­de­re.

AL­LE FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Rus­sisk læ­rings­me­to­de i ma­te­ma­tikk har gitt re­sul­ta­ter hos 1. klas­sin­ge­ne på Ei­de sko­le. Fra venst­re: Ro­bert Stig Mi­kosz og Au­gust Myh­re Bjel­le­rås.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.