UIA fjer­ner egen­be­ta­ling for ob­li­ga­to­ris­ke stu­die­tu­rer

Uni­ver­si­te­tet i Ag­der tar grep og fjer­ner be­ta­ling for ob­li­ga­to­ris­ke stu­die­tu­rer et­ter kri­tikk fra både stu­den­ter og kunn­skaps­mi­nis­te­ren.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE

– Både vi og and­re in­sti­tu­sjo­ner har vært i tvil om hvor­dan re­gel­ver­ket skul­le tol­kes, sier Gre­ta Hil­ding, stu­die­di­rek­tør på Uni­ver­si­te­tet i Ag­der (UIA).

I fe­bru­ar skrev Fædre­lands­ven­nen at stu­den­ter på UIA må be- tale for ob­li­ga­to­ris­ke stu­die­tu­rer.

Uni­ver­si­tets- og høy­skole­lo­ven sier blant an­net at stat­li­ge ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ner ik­ke har lov til å ta be­talt for «or­di­næ­re ut­dan­nin­ger som fø­rer fram til en grad».

Kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen var også på ba­nen i for­bin­del­se med sa­ken. Han un­der­stre­ket da at det er i strid med gra­tis­prin­sip­pet at det kre­ves egen­be­ta­ling for tu­rer når stu­die­tu­ren er ob­li­ga­to­risk og hvor del­ta­kel­se i tu­ren er en for­ut­set­ning for å få av­leg­ge ek­sa­men.

– Jeg øns­ker å få ty­de­lig fram at den­ne sa­ken ik­ke hand­ler om at stu­den­ter har be­talt for un­der­vis­ning. De har be­talt for mer­ut­gif­ter i for­bin­del­se med stu­di­e­rei­ser og un­der­vis­ning uten­for cam­pus, un­der­stre­ker Gre­ta Hil­ding.

Stu­die­di­rek­tø­ren kan opp­ly­se at egen­be­ta­ling for ob­li­ga­to­ris­ke stu­die­tu­rer på UIA nå av­skaf­fes.

– Vi av­skaf­fer egen­be­ta­ling for ob­li­ga­to­ris­ke stu­die­tu­rer fra kom­men­de stu­die­år. Stu­die­tu­rer som det tid­li­ge­re er tatt egen­be- ta­ling for skal gjen­nom­gås, og vi må se om tu­re­ne kan end­res fra å være ob­li­ga­to­ris­ke til å bli fri­vil­li­ge.

Det kan også bli ak­tu­elt å flyt­te ak­ti­vi­tet til­ba­ke til cam­pus slik at stu­den­te­ne slip­per å rei­se.

– Tu­rer vil i no­en til­fel­ler gjø­res fri­vil­li­ge, even­tu­elt med al­ter­na­tivt un­der­vis­nings­opp­legg på cam­pu­sen. Hvis ob­li­ga­to­ris­ke tu­rer opp­rett­hol­des, vil UIA be­ta­le egen­an­de­len som stu­den­te­ne tid­li­ge­re be­tal­te, for­tel­ler stu­die­di­rek­tø­ren.

– Hvor mye vil det­te kun­ne kos­te uni­ver­si­te­tet?

– Det har jeg ik­ke over­sikt over nå.

Kai Stef­fen Øs­ten­sen, leder for Stu­dent­or­ga­ni­sa­sjo­nen i Ag­der (STA), sy­nes det er fan­tas­tisk at egen­be­ta­ling for ob­li­ga­to­ris­ke tu­rer nå er his­to­rie.

– Det er vel­dig fint at uni­ver­si­te­tet har tatt sig­na­le­ne fra kunn­skaps­mi­nis­te­ren på al­vor, slik at gra­tis­prin­sip­pet føl­ges, kom­men­te­rer han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.