Po­li­ti­ker­ne ut­sat­te krav om mil­lion­støt­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

Po­li­ti­ker­ne i Kris­tian­sand har fle­re spørs­mål rundt mil­lion­støt­ten til Fullriggeren Sør­lan­det. Tirs­dag valg­te de å ut­set­te he­le sa­ken.

Kris­tian­sand kom­mu­ne og Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne er bedt om å trå til et­ter at Fullriggeren Sør­lan­det i 2016 fikk et un­der­skudd på 11,5 mil­lio­ner.

Tirs­dag be­stem­te kom­mu­nal­ut­val­get at sa­ken skul­le ut­set­tes si­den fle­re par­ti­er ennå ik­ke had­de fått be­hand­let sa­ken i grup­pe­ne. Sam­ti­dig kom det fram at po­li­ti­ker­ne had­de en rek­ke spørs­mål rundt drif­ten av ski­pet og støt­ten som kom­mu­nen er bedt om å gi.

Spørs­må­le­ne drei­er seg blant an­net om skole­drif­ten som er en vik­tig inn­tekts­kil­de. Stif­tel­sen dri­ver sko­len «A+ Aca­de­my» som fore­lø­pig ik­ke har god­kjen­ning som vi­dere­gå­en­de ut­dan­ning. Un­der­skud­det på 11,5 mill. skyl­des blant an­net få ele­ver i skole­året 2015/16.

Søk­nin­gen har for­bed­ret seg kraf­tig et­ter det­te, men det trengs fort­satt fle­re uten­lands­ke ele­ver si­den de be­ta­ler mer (rundt 500.000 kr)

– Sko­len har nå fått fullt be­legg, men det står at elev­tal­let i fjor var svært skuf­fen­de. Så det er vel­dig mye som er usik­kert her, sa Gre­te Kvel­land Skaa­ra (KRF).

– Fø­ler du deg trygg på at de har en løs­ning for frem­ti­den? var Re­na­te Hæ­ge­lands (H) spørs­mål til råd­mann Tor Som­mer­seth.

Sam­men med fyl­kes­råd­mann Ti­ne Sund­toft har Som­mer­seth skis­sert en løs­ning der både fyl­ke og kom­mu­ne øker sine drifts­til­skudd. For Kris­tian­sand vil det være oppe i 2,5 mil­lio­ner år­lig i en pe­rio­de på fire år.

Råd­mann Tor Som­mer­seth sa at de la vekt på an­be­fa­lin­ge­ne fra sty­ret.

– Det er et svært kom­pe­tent sty­re og vi har tro på at de har gjort rea­lis­tis­ke vur­de­rin­ger, sa han.

Stif­tel­sen job­ber også med å få økt de stat­li­ge over­fø­rin­ge­ne til Fullriggeren Sør­lan­det. Ski­pet har nem­lig den stren­ges­te verne­klas­sen, noe som med­fø­rer i over­kant av to mil­lio­ner kro­ner eks­tra i året til ved­li­ke­hold. Det vi­ser ut­red­nin­ger som stif­tel­sen selv har fore­tatt.

Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne had­de tirs­dag for­mid­dag ik­ke fått be­hand­let sa­ken.

FOTO: KJETIL REITE

Råd­mann Tor Som­mer­seth (stå­en­de) an­be­fa­ler en løs­ning der Kris­tian­sand kom­mu­ne øker sine til­skudd til Fullriggeren Sør­lan­det til 2,5 mill i året i en pe­rio­de på fire år. I til­legg blir stif­tel­sens an­svar­li­ge lån i kom­mu­nen økt til 23 mil­lio­ner. Sa­ken ble ut­satt i mø­tet i kom­mu­nal­ut­val­get tirs­dag. Fra venst­re: Ab­dul­la­hi Mo­ha­med Ala­son (Ap), Trond Blatt­mann (Ap), Met­te Gun­der­sen (Ap) og ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.