Vann­scoo­te­re kan få re­strik­sjo­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Ord­fø­rer­ne i Birkenes og Ive­land åp­ner for re­strik­sjo­ner for vann­scoo­te­re og and­re mo­tor­bå­ter i inn­lands­van­net Og­ge.

I hel­ga kun­ne hytte­fol­ket ved van­net kon­sta­te­re at de nye reg­le­ne for vann­scoo­te­re fø­rer til at far­kos­ten også blir brukt i inn­lan­det. Det er det ik­ke al­le som er like be­geist­ret for.

– Ved det­te van­net er det man­ge hytte­folk og man­ge som fer­des med kano. Så vi er skep­tis­ke til de sto­re mo­to­re­ne. Det er in­gen som har be­hov for mer enn ti heste­kref­ter her, sier Hel­ge Lun­den, leder i Og­ge Fiske­lag, et lag som har grunn­ei­ere rundt Og­ge som med­lem­mer.

De me­ner at sto­re mo­to­rer og hur­tig­gå­en­de bå­ter øde­leg­ger for fri­lufts­li­vet og vil ha lo­ka­le re­strik­sjo­ner. For­sla­get de­res er at vann­scoo­te­re ik­ke til­la­tes og at man set­ter en maks­gren­se på mo­tor­stør­rel­se på 10 hk.

LIBERALISERING

De nye na­sjo­na­le reg­le­ne for vann­scoo­te­re in­ne­bæ­rer at de kan fer­des som en hvil­ken som helst an­nen mo­tor­båt. Men sam­ti­dig kan lo­kal­po­li­ti­ker­ne inn­føre lo­ka­le re­strik­sjo­ner.

Og­ge lig­ger både i Birkenes og Ive­land, og der har de­bat­ten star­tet om hvor vidt det trengs egne be­gren­sin­ger i det po­pu­læ­re van­net.

– Vi har bare så vidt be­gynt å snak­ke om det­te. Slik jeg ser det, er det ik­ke sik­kert at lo­ka­le reg­ler kun skal gjel­de vann­scoo­ter. Det er man­ge ras­ke mo­tor­bå­ter også, så det er nep­pe noe po­eng i å skil­le de to, sier Anders Chris­ti­an­sen (Ap), ord­fø­rer i Birkenes.

Han sier det er for tid­lig å kon­klu­de­re, men at det det mest na­tur­li­ge er å inn­føre farts­gren­se.

– Skal vi be­gyn­ne å ope­re­re med av­stan­der fra land, så er det vans­ke­lig å re­gu­le­re i et inn­lands­vann.

I Ive­land er ord­fø­rer Gro Ani­ta My­kjå­land (Sp) noe mer skep­tisk.

EGNE OMRÅDER

Hun ser ik­ke be­ho­vet for inn­skren­kin­ger i dag, men åp­ner for at de kan kom­me når de ser ef­fek­te­ne av de nye reg­le­ne. Da er farts­be­grens­nin­ger på Og­ge en mu­lig­het.

– Det kan være i en­kel­te områder der det for ek­sem­pel er man­ge hyt­ter. Men på stå­en­de fot kan jeg ik­ke se nød­ven­dig­he­ten av det­te nå. Vi må sat­se på godt sjø­vett og opp­ford­re folk til å ta hen­syn til hver­and­re, sier hun.

Iføl­ge po­li­ti­et har det i pinse­hel­ga ik­ke kom­met no­en kla­ger til dem om vann­scoo­te­re på Og­ge.

FOTO: FVN TIPSER

Vann­scoo­ter­ne er kom­met også til inn­lan­det. Det­te bil­det er tatt på van­net Og­ge and­re pinse­dag. Farts­be­grens­nin­ger er en av re­strik­sjo­ne­ne som kan bru­kes av kom­mu­ner som øns­ker lo­ka­le for­skrif­ter.

ARKIVFOTO: KJETIL REITE

Farts­gren­ser på Og­ge har vært et tema i fle­re år, men har til nå ik­ke blitt inn­ført. Det­te bil­det er fra 2008.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.