God­ske­sen tel­ler på knap­pe­ne

Der­som bare to Frp-ere tros­ser eget par­ti og stem­mer nei til kom­mune­re­for­men i Stor­tin­get, kan fler­tal­let ryke. Inge­bjørg God­ske­sen fra Aust-ag­der har ik­ke be­stemt seg.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

ge­bjørg God­ske­sen (Frp) til Fædre­lands­ven­nen.

Stem­mer hun og én parti­kol­le­ga nei i Stor­tin­get tors­dag, kan det få dra­ma­tis­ke føl­ger for re­gje­rin­gens re­form.

Det er Høy­re, Frp og Venst­re som har blitt eni­ge om å re­du­se­re an­tall kom­mu­ner fra 428 til 354, og det in­ne­bæ­rer tvang ved el­le­ve sam­men­slå­in­ger. To av dem er Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len, og Man­dal, Mar­nar­dal og Lin­des­nes.

KRF er ik­ke med på den­ne av­ta­len, og de tre par­ti­ene har til sam­men bare 86 av 169 re­pre­sen­tan­ter på Stor­tin­get. Der­som to bry­ter ut, ry­ker det skjø­re fler­tal­let.

– Si­den and­re i par­ti­et ik­ke ser ut til å sy­nes det er så vik­tig å føl­ge pro­gram og ved­tek­ter er det kan­skje ik­ke så far­lig for meg hel­ler, sier Inge­bjørg God­ske­sen.

Med det sik­ter hun til den på­gå­en­de bit­re stri­den i Aust-ag­der Frp som blant an­net har re­sul­tert i at God­ske­sen har krevd parti­kol­le­ge­ne Ter­je Stalle­land fra Grim­stad og Sten Arild Hvid­sten fra Ev­je og Horn­nes eks­klu­dert. Frps sen­tral­sty­re har ennå ik­ke be­hand­let kra­vet.

– Den sa­ken bur­de vært opp­lagt i for­hold til ved­tek­te­ne, og jeg sy­nes av­gjø­rel­sen har truk­ket vel­dig ut, sier God­ske­sen.

– Be­tyr det at du trek­ker eks­klu­sjons­sa­ken inn i de­bat­ten om kom­mune­re­for­men?

– Jeg sier bare at det kan­skje ik­ke er så far­lig om hel­ler ik­ke jeg føl­ger pro­gram og ved­tek­ter.

Men tors­dag 8. juni må hun ha be­stemt seg, for da blir samt­li­ge 169 re­pre­sen­tan­ter nødt til å møte når Stor­tin­get stem­mer over re­for­men.

Grun­nen er at Sp-leder Tryg­ve Slags­vold Ve­dum har be­stemt at samt­li­ge ti Sp-re­pre­sen­tan­ter skal møte. Der­med må al­le and­re par­ti­er gjør det sam­me, og de kan ik­ke gjø­re som de plei­er ved av­stem­nin­ger, nem­lig av­ta­le seg i mel­lom hvor man­ge som må møte for å opp­rett­hol­de styrke­for­hol­det mel­lom par­ti­ene.

– No­en vil­le sik­kert sy­nes det vil­le være be­ha­ge­lig å slip­pe unna, men vi skal sør­ge for at al­le re­pre­sen­tan­te­ne mø­ter i Stor­tin- get og vo­te­rer over tvangs­sam­men­slå­in­ge­ne av kom­mu­ne og re­gion. Hver en­kelt­re­pre­sen­tant må stå til an­svar over­for sine vel­ge­re i den­ne sa­ken, sa Ve­dum til VG da han kunn­gjor­de ny­he­ten om å kre­ve at al­le mø­ter.

God­ske­sen sier det er for­hold som trek­ker både mot ja og nei. Det å føl­ge re­sul­tat av folke­av­stem­nin­ger er et nei-ar­gu­ment.

– Men i vårt pro­gram for den­ne pe­rio­den åp­ner vi for tvangs­sam­men­slå­in­ger, og det er en grunn til å stem­me ja. Sam­ti­dig er det jo pa­ra­dok­salt at vi også er for å føl­ge folke­av­stem­nin­ger, sier hun.

FOTO: TONE SANDBERG

Stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen fra Aust-ag­der er i tvil om hun skal stem­me for el­ler mot kom­mune­re­for­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.