Åse Michael­sen sier ja

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Stor­tings­re­pre­sen­tant Åse Michael­sen fra Vest-ag­der er sole­klar på sitt ja til kom­mune­re­for­men.

– Jeg tror helt ær­lig at vi med stør­re kom­mu­ner vil kla­re å le­ve­re bed­re tje­nes­ter til inn­byg­ger­ne, sier hun.

– Nå kjen­ner jeg si­tua­sjo­nen i Man­dal, Lin- des­nes og Mar­nar­dal spe­si­elt godt, og ser hvor godt de har job­bet med det­te over fle­re år. Si­den folke­av­stem­nin­gen er mye blitt av­klart, og det er gitt be­ty­de­li­ge mid­ler og roms­li- ge ram­mer for re­for­men. Had­de det vært folke­av­stem­ning i Lin­des­nes i dag, er jeg sik­ker på at det vil­le blitt ja, sier hun.

Om God­ske­sens mu­li­ge nei, sier hun det­te:

– Jeg har in­gen kom­men­tar til hva Inge­bjørg måt­te mene el­ler ik­ke mene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.