Egen «ha­vari­kom­mi­sjon» for al­vor­li­ge pa­si­ent­sa­ker

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

Helse­ve­se­net får en egen «ha­vari­kom­mi­sjon» som skal grans­ke al­vor­li­ge hen­del­ser som har ram­met pa­si­en­te­ne.

– Det er svært gle­de­lig at det­te nå kom­mer. Det er po­si­tivt for pa­si­en­te­ne og på­rø­ren­de, men også for helse­ve­se­net og dets an­sat­te, sier Hannah Dy­bes­land.

Hun er selv syke­plei­er, men sam­ti­dig også på­rø­ren­de. I 2001 mis­tet hun sin mor på den gang Vest-ag­der fyl­kes­syke­hus i Kris­tian­sand, en sak Fædre­lands­ven­nen om­tal­te i 2014.

I etter­tid ble syke­hu­set kri­ti­sert av helse­til­sy­net for å ha brutt re­gel­ver­ket an­gå­en­de jour­nal­do­ku­men­ta­sjon og kom­mu­ni­ka­sjon med på­rø­ren­de.

Si­den har Dy­bes­land kjem­pet for å få etab­lert en un­der­sø­kel­ses­kom­mi­sjon som skal av­dek­ke svikt i helse­tje­nes­ten.

I for­ri­ge uke ved­tok Stor­tin­get å set­te i gang ord­nin­gen. Pen­ge- ne vil kom­me i stats­bud­sjet­tet slik at til­ta­ket vil gjel­de fra nes­te år. Kom­mi­sjo­nen skal inne­hol­de både helse­fag­li­ge per­soner samt ju­ris­ter.

FLE­RE VAR NEGATIVE

Man­ge har vært mot­stan­der av ord­nin­gen, blant an­net syke­hus­di­rek­tør ved Sør­lan­dets syke­hus Jan Ro­ger Ol­sen. Han har ment at det­te er et kost­bar og by­rå­kra­ti­se­ren­de til­tak.

– Jeg er fort­satt av sam­me me­ning. Jeg me­ner man i ste­det bur­de brukt pen­ge­ne til fore­byg­gen­de til­tak, sier Ol­sen.

Han sier at er­fa­rings­mes­sig kom­mer det ik­ke fris­ke mid­ler til en slik ord­ning, og at det­te der­for må gå av fel­les­pot­ten til helse­ve­se­net.

Også helse­til­sy­net som i dag un­der­sø­ker svikt i helse­ve­se­net har vært negative av sam­me år­sak som Ol­sen.

GLE­DE­LIG FOR PÅ­RØ­REN­DE

Men man­ge på­rø­ren­de fø­ler gle­de over en slik kom­mi­sjon.

– Et­ter at jeg stod fram med min his­to­rie, ble jeg kon­tak­tet av man­ge per­soner som had­de lig­nen­de er­fa­rin­ger med syke­hus­tab­ber. Som meg satt de igjen med man­ge spørs­mål om hva som had­de skjedd og hva som var år­sa­ken, sier Dy­bes­land.

SKAL IK­KE STRAFFE

Hun på­pe­ker at hen­sik­ten til kom­mi­sjo­nen ik­ke er å er straffe helse­per­so­nell, men å fore­slår til­tak for å hind­re nye pa­si­ent­tab­ber.

– De skal fin­ne ut av hva som skjed­de i det kon­kre­te til­fel­let. I til­legg skal det un­der­sø­kes om det er ba­ken­for­lig­gen­de år­sa­ker som for ek­sem­pel lite per­so­nell og res­sur­ser el­lers, sier Dy­bes­land.

Hun er alt­så selv syke­plei­er og for­tel­ler at man­ge in­ne helse­sek­to­ren også er gla­de for kom­mi­sjo­nen.

FOTO: JARLE MARTINSEN

Hannah Dy­bes­land er syke­plei­er og har øns­ket at det skal opp­ret­tes en egen ha­vari­kom­mi­sjon et­ter feil­be­hand­ling i helse­ve­se­net. Nå får hun øns­ket opp­fylt. Hun mis­tet selv sin mor på syke­hus der om­sten­dig­he­te­ne ble gjen­stand for kri­tikk fra helse­til­sy­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.