I dag skal det høl­je ned

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt har send ut obs-var­sel for ons­dag, og vars­ler opp mot 60 milli­me­ter ned­bør en­kel­te ste­der.

Ons­dag vil bli en fuk­tig af­fæ­re over he­le Sør­lan­det. Da­gen star­ter med et hølj­regn som er så pass kraf­tig at Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt har be­slut­tet å sen­de ut obs-var- sel.

– I Ag­der vil det reg­ne mest øst i Aust-ag­der. Al­ler mest vil det kom­me i Tele­mark, og lo­kalt vil det kun­ne kom­me opp mot 60 milli­me­ter mot fyl­kes­gren­sa til Tele­mark, sier Ing­rid Bent­sen, stats­me­teoro­log ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt.

I Aust-ag­der for øv­rig er det ven­tet rundt 40–50 milli­me­ter ned­bør, noe som også gjel­der for fyl­kes­gren­sa mel­lom Aust- og Vest-ag­der. Det kraf­tigs­te regn­skyl­let vil kom­me et styk­ke inn fra kys­ten.

– I helt sør­vest­li­ge de­ler av VestAg­der vil det bare fal­le rundt 20 milli­me­ter. Også mot fjel­le­ne er det snakk om 20–30 milli­me­ter, sier Bernt­sen.

ARKIVFOTO: TORSTEIN ØEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.