Kom fra Ja­pan på mo­ped

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

To pas­sa­sje­rer skil­te seg ut i meng­den av tu­ris­ter som ven­tet på fer­ja i Kris­tian­sand man­dag etter­mid­dag.

– Vi reis­te fra Ja­pan i slut­ten av april. Vi tok to­get til Mosk­va og har vært inn­om Est­land og Sve­ri­ge på vei­en til Nor­ge, sier Shin­ji­ro Mat­sus­hi­ma (27) til Fædre­lands­ven­nen.

Han og kjæ­res­ten Aka­ne Obu (27) for­tel­ler at de kjø­rer rundt sju-åt­te timer om da­gen og over­nat­ter på cam­ping­plas­ser. Søn­dag var pa­ret inn­om Kjerag­bol­ten i Ro­ga­land, før de kjør­te øst­over og over­nat­tet på Bor­nes cam­ping i Ven­ne­sla.

– Vi er gans­ke slit­ne. Det er litt kaldt å kjø­re her i Nor­ge. Men i dag er det godt og varmt, sier pa­ret.

Et­ter an­komst Hirts­hals går tu­ren vi­de­re til Sveits, Tysk­land, Ita­lia, Frank­ri­ke, Spa­nia og Por­tu­gal.

– Vi kjø­rer som re­gel rundt 200 kilo­me­ter om da­gen, sier Mat­sus­hi­ma.

Vårt spørs­mål om det ik­ke er litt sprøtt å dra fra Ja­pan til Euro­pa på mo­ped mø­tes med smil og lat­ter. De for­tel­ler at de har job­bet i sam­me sel­skap i Ja­pan, men nå har slut­tet og le­ter et­ter en ny ar­beids­gi­ver.

– Det er kor­te fe­rier i Ja­pan. Der­for drar vi på den­ne tu­ren nå, sier pa­ret.

– Hvor­dan kom­mer dere hjem igjen? Skal dere kjø­re mo­ped helt til Ja­pan?

– Nei, vi skal ta fly, sva­rer Mat­sus­hi­ma.

Om mo­pe­de­ne blir med hjem el­ler etter­la­tes i Por­tu­gal, fikk vi ik­ke helt klar­het i, før pa­ret måt­te fyre opp Hon­da­ene og gjø­re seg klar til om­bord­stig­ning på fer­ja.

FOTO: ERLEND OLSBU

For en må­ned si­den reis­te Aka­ne Obu (27) og Shin­ji­ro Mat­sus­hi­ma (27) fra Ja­pan på hver sin Hon­da Litt­le Cub. Man­dag tok de fer­je fra Kris­tian­sand til Hirts­hals.

ERLEND OLSBU FOTO:

Aka­ne Obu (27) og Shin­ji­ro Mat­sus­hi­ma (27) po­ser­te vil­lig foran sine ja­pans­ke to­hjul­in­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.