Det­te ser na­bo­er svart på

Na­bo­er i kvar­ta­let me­ner Frk. Lar­sen har tatt seg alt­for sto­re fri­he­ter med ma­ler­kos­ten.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Jeg sy­nes det for­simp­ler inn­tryk­ket av gata, sier Finn Erik Klau­sen.

Fle­re na­bo­er i Kon­gens gate me­ner det sam­me, at farge­val­get er svar­te nat­ta.

Nå har de sendt kla­ge til kom­mu­nen på na­bo­en de el­lers hol­der av, den kjen­te ka­fe­en og spise­ste­det på hjør­net av Mar­kens og Kon­gens gate.

– TOTALT FORANDRET

De ma­ler en viss mann på veg­gen, og hev­der svart­ma­lin­gen er en så­pass be­ty­de­lig fa­sade­end­ring at den helt klart er søk­nads­plik­tig.

«Spe­si­elt vik­tig er at far­ge­ne hit­til har vært holdt i en pa­lett som har har­mo­nert bra med de øv­ri­ge fa­sa­de­ne i Kon­gens gate, fra Klub­ben til og med Kon­gens gate 11. Det­te inn­tryk­ket har nå blitt totalt forandret. Hu­set er blitt malt i en bek­svart far­ge, noe som bry­ter totalt med res­ten av fa­sa­de­ne,» skri­ver de i pro­tes­ten.

Finn Erik Klau­sen på­pe­ker at fa­sade­li­vet i gata er for­holds­vis in­takt og godt be­vart, slik det ble bygd opp et­ter by­bran­nen i 1892.

– Det­te er tross alt en del av mur­byen og Mur­by­pla­nen, og da sy­nes jeg man bør ta hen­syn. In­te­ri­ør er én ting, men farge­valg an­går na­bo­er og om­gi­vel­ser på en an­nen måte. Det­te er litt man­gel på re­spekt, me­ner 72-årin­gen.

Klau­sen har for­tid som miljø­vern­le­der i Sir­dal kom­mu­ne, og me­ner å kjen­ne byg­nings­lov­ver­ket bed­re enn hver­man­sen. Det er der­for med en viss fag­lig tyng­de han hev­der til­ta­ket er un­der­lagt søk­nads­plikt.

VURDERTE ALD­RI å SØKE

– Hver sin smak. Vi er for­nøy­de med far­gen og sy­nes det ble fint, sier Åk­ki Li­di, grün­der, hus­ei­er og med­ei­er i 18 år gam­le Frk. Lar­sen.

Uteste­det har vært gjen­nom en om­pro­fi­le­ring og skif­tet navn til «Frk. Lar­sen Aut­hen­tic BBQ in Ag­der». Meny, in­te­ri­ør og eks­te­ri­ør ble end­ret sam­ti­dig.

Far­gen har de ko­piert av en bu­tikk i Kirke­gata, som skal ha fått po­si­tiv re­spons på val­get.

Li­di un­der­stre­ker at sel­ve byg­nin­gen, Mar­kens­gate 5, ik­ke er ver­net el­ler spe­si­elt spen­nen­de his­to­risk.

– Jeg har vært i det lo­ka­let i over 20 år. Da vi mal­te om til res­tau­ran­ten El Ta­co var det også man­ge nabo­kla­ger. Da kon­klu­der­te man med at si­den byg­get ik­ke er verne­ver­dig kan vi be­stem­me far­gen selv. Der­for tenk­te jeg ik­ke på å søke den­ne gang, noe jeg hel­ler ik­ke tror jeg må, sier hun.

For øv­rig vil en del av byg­get på gate­plan bli mer farge­rikt når kunst­ner­ne Ca­mil­la Prytz og Em­ma Su­ka­lic går i gang å de­ko­re­re det i lø­pet av en ukes tid, un­der Gade­kunst-fes­ti­va­len.

KOM­MU­NEN GODTAR FAR­GEN

Bygge­saks­le­der i Kris­tian­sand kom­mu­ne er noe for­und­ret over at Frk. Lar­sen har gått så dras­tisk til verks uten å spør­re først.

– Ja, i hvert fall når byg­get lig­ger i et om­rå­de om­fat­tet av Mur­by­pla­nen. Da vil­le jeg først for­si- kret meg om at det ik­ke var be­gren­sin­ger på farge­val­get, sier

Bjørn Ha­rald An­der­sen.

Tirs­dag drøf­tet han sa­ken med plan- og byg­nings­sjef Ven­ke Moe, og de øns­ker ik­ke å bi­dra til svart­ma­ling av si­tua­sjo­nen.

– Når det er gjort på en nenn­som måte, er det mu­lig å tes­te ut nye far­ger i by­bil­det. Sam­me far­ge er brukt på et tre­hus i Kirke­gata og vi har ik­ke hørt ett ne­ga­tivt ord om det­te, sier Ven­ke Moe. – Sy­nes dere far­gen er fin?

– Jeg vil si at jeg opp­fat­ter det som en for­bed­ring i for­hold til farge­kom­bi­na­sjo­nen de had­de i fjor, som var rosa og gult. I en by er det sånn at no­en bygg vil for­and­re ut­se­en­de et­ter be­ho­vet til virk­som­he­ten, sva­rer plan- og byg­nings­sje­fen.

Iføl­ge lo­ven skal til­tak ik­ke være «skjem­men­de for seg selv el­ler om­gi­vel­se­ne».

For få år si­den ble et gate­kjøk­ken tvers over Vest­re Strand­gate for rute­bil­sta­sjo­nen på­lagt å ta en ny run­de med kos­ten et­ter at rosa­far­gen ik­ke pas­set helt inn.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Frk. Lar­sen har malt fa­sa­den sort. Finn Erik Klau­sen og na­bo­er pro­te­ste­rer. Her sta­se­lig an­truk­ket førs­te pinse­dag, på vei til burs­dags­sel­skap.

ARKIVFOTO

Slik så hjørne­byg­get ut før det ble malt sort. Den rosa far­gen var en del av fjor­årets Gade­kunst-fes­ti­val.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Frk. Lar­sens hjørne­bygg ses her midt i rek­ka av verne­ver­di­ge bygg i Kon­gens gate. I høy­re en­den lig­ger St. Joseph.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.