FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Plan- og byg­nings­lo­ven Ka­pit­tel 31. Krav til ek­sis­te­ren­de bygg­verk

● Eier el­ler den an­svar­li­ge plik­ter å hol­de bygg­verk og in­stal­la­sjo­ner som om­fat­tes av den­ne lov i en slik stand at det ik­ke opp­står fare for ska­de på, el­ler ve­sent­lig ulem­pe for per­son, ei­en­dom el­ler mil­jø, og slik at de ik­ke vir­ker skjem­men­de i seg selv el­ler i for­hold til om­gi­vel­se­ne.

● Blir plik­ten ik­ke over­holdt, kan kom­mu­nen gi på­legg om sik­ring og istand­set­ting.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.