Ny kri­se for man­dals­øko­no­mi­en

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

Igjen er øko­no­mi­en til Man­dal kom­mu­ne i full kri­se. Nå vil råd­man­nen ha vur­dert kutt i lov­på­lag­te tje­nes­ter til inn­byg­ger­ne.

– Det er kre­ven­de ti­der, fast­slo råd­mann Ire­ne Lun­de over­for drifts­sty­ret tirs­dag.

En ana­ly­se av kom­mu­nens øko­no­mi, vi­ser at den dri­ves 31 mil­lio­ner kro­ner dy­re­re enn and­re, sam­men­lign­ba­re kom­mu­ner.

Ad­mi­ni­stra­sjo­nen an­slår at fort­set­ter tren­den som nå, vil un­der­skud­det til kom­mu­nen bli på 7,3 mil­lio­ner kro­ner i år.

Blant til­ta­ke­ne råd­man­nen vil ha inn­ført straks er:

●● Vur­de­re å øke an­tall barn pr. vok­sen i de kom­mu­na­le barne­ha­ge­ne slik at det­te blir mer i sam­svar med ni­vå­et i pri­va­te barne­ha­ger.

●● Øke pri­sen til SFO.

●● Øke de kom­mu­na­le ge­by­re­ne.

●● Så raskt som mu­lig tak­se­re al­le ei­en­dom­me­ne i kom­mu­nen, slik at ei­en­doms­skatt kan inn­fø­res fra nytt­år, også næ- ring, verk og bruk.

Lun­de øns­ker å ha full­makt til å vur­de­re uli­ke kom­mu­na­le opp­ga­ver bør kon­kur­ranse­ut­set­tes.

I de­bat­ten sa Høy­res Ove No­de­land at det­te var til­tak han stil­te seg bak, med unn­tak av en punkt: Ei­en­doms­skatt for verk og bruk. I dag har Man­dal kom­mu­ne kun ei­en­doms­skatt for hus­stan­de­ne og fri­tids­ei­en­dom­mer.

– Et slikt grep vil ram­me ar­beids­plas­se­ne, sa No­de­land.

Even Tron­stad Sage­bak­ken (Ap) min­net No­de­land om at Lin­des­nes kom­mu­ne har ei­en­doms­skatt for verk og bruk – en kom­mu­ne Man­dal vil slå seg sam­men med fra 2020.

– Så det­te vil kom­me uan­sett, sier Sage­bak­ken.

Frps Paul Stor­holt men­te at dis­se tal­le­ne fra råd­man­nen vis­te at ad­mi­ni­stra­sjo­nen ut­øver dår­lig bud­sjett­di­si­plin.

– Bud­sjet­tet må tas mer på al­vor, men­te han.

Sa­ken skal opp til be­hand­ling i by­sty­ret nes­te tors­dag.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Råd­mann Ire­ne Lun­de sli­ter med kom­mu­nens dår­li­ge øko­no­mi. I drifts­sty­ret tirs­dag ble det ved­tatt en rek­ke til­tak for å bed­re til­stan­den. Ved si­den av sit­ter ho­ved­til­lits­valgt i kom­mu­nen, Kris­tin Vin­sje­vik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.