Anti­bio­tika­re­sis­ten­te E.co­li-bak­te­ri­er fun­net i im­por­tert mat

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

For førs­te gang er det på­vist E.co­li-bak­te­ri­er som er re­sis­ten­te mot anti­bio­ti­ku­met ko­lis­tin i im­por­ter­te mat­va­rer og hunde­fôr i Nor­ge.

– Det­te er førs­te gang den­ne va­ri­an­ten av ko­lis­tin­re­sis­tens med mcr-1-ge­net på­vi­ses i Nor­ge. Det­te ge­net kan po­ten­si­elt bli over­ført til and­re bak­te­ri­er, sier se­nior­fors­ker Ma­ri­an­ne Sun­de ved Ve­te­ri­nær­in­sti­tut­tet.

Bak­te­ri­e­ne er fun­net i scam­pi im­por­tert fra Bang­la­desh og i hunde­mat im­por­tert fra Stor­bri­tan­nia. Selv om de to fun­ne­ne i seg selv ik­ke vur­de­res som alar­me­ren­de, un­der­stre­ker Sun­de at det be­kref­ter at også i Nor­ge er vi sår­ba­re for in­tro­duk­sjon av re­sis­ten­te bak­te­ri­er gjen­nom ek­sem­pel­vis im­port av mat­va­rer og per­soner som rei­ser

Ko­lis­tin be­nyt­tes til be­hand­ling av in­fek­sjo­ner for­år­sa­ket av multi­re­sis­ten­te mik­ro­ber hos men­nes­ker. I mot­set­ning til man­ge and­re land, bru­kes ik­ke ko­lis­tin til å fore­byg­ge og be­hand­le in­fek­sjo­ner hos pro­duk­sjons­dyr el­ler i mat­pro­duk­sjon i Nor­ge el­ler i Sve­ri­ge.

Ve­te­ri­nær­in­sti­tut­tet me­ner imid­ler­tid at det høye ko­lis­t­in­for­bru­ket på dyr uten­for Nor­ge og Sve­ri­ge tro­lig har bi­dratt til glo­bal spred­ning av og over­le­vel­sen til bak­te­ri­er som inne­hol­der mcr1-ge­net. Det er ik­ke på­vist bak­te­ri­er med mcr-1 fra dyr el­ler mat­va­rer pro­du­sert her i lan­det.

– Nor­ge har ge­ne­relt lav fore- komst av anti­bio­tika­re­sis­ten­te bak­te­ri­er, noe som hen­ger sam­men med guns­tig lavt for­bruk av anti­bio­ti­ka. Det er like fullt be­hov for opp­føl­gen­de stu­di­er og mer kunn­skap om i hvil­ken grad im­port av mat kan bi­dra til in­tro­duk­sjon av bak­te­ri­er med spe­si­elt vik­ti­ge re­sis­tens­for­mer i lan­det, sier Sun­de.

Ve­te­ri­nær­in­sti­tut­tet min­ner om at god hy­gie­ne ved til­la­ging av mat er det vik­tigs­te til­ta­ket for å hind­re smit­te fra mat til men­nes­ker.

FOTO: NTB SCANPIX

For førs­te gang er det på­vist anti­bio­tika­re­sis­ten­te E.co­li-bak­te­ri­er i im­por­ter­te mat­va­rer i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.