Kri­tisk søke­lys mot po­li­ti­et

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Bri­tisk po­li­ti er un­der press for å for­kla­re hvor­dan den ene av gjer­nings­men­ne­ne som skal ha stått bak ter­ror­an­gre­pet i Lon­don, kun­ne gå un­der ra­da­ren.

Opp­merk­som­he­ten er spe­si­elt ret­tet mot Khuram Shazad Butt (27), en bri­tisk stats­bor­ger av pa­kis­tansk opp­rin­nel­se. Han var en av de tre men­ne­ne som an­tas å ha stått bak ter­ror­an­gre­pet i Lon­don lør­dag kveld.

Po­li­ti­et i Lon­don har opp­lyst at Butt er blitt etter­fors­ket av sik­ker­hets­po­li­ti­et tid­li­ge­re. Et­ter­forsk­nin­gen fant sted i 2015 da po­li­ti­et ble tip­set om at han vis­te tegn på ra­di­ka­li­se­ring.

Butt skal også ha vært med i en do­ku­men­tar om jiha­dis­ter som gikk på Chann­el 4 i fjor.

Nå stil­les det spørs­mål om hvor­dan en slik mann kun­ne del­ta i et ter­ror­an­grep uten at po­li­ti­et fan­get det opp på for­hånd.

– Det er ik­ke uri­me­lig at dis­se spørs­må­le­ne stil­les, sier Lon­dons ord­fø­rer Sa­diq Khan.

– Jeg er sik­ker på at po­li­ti­et vil se nær­me­re på hva de viss­te, hva de kun­ne ha gjort, hva de fak­tisk gjor­de og om noe kun­ne vært gjort an­ner­le­des, sier Khan til BBC.

Iføl­ge po­li­ti­et i Lon­don fore­lå det in­gen in­for­ma­sjon som ty­det på at et an­grep kun­ne være nært fore­stå­en­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.