7 av 10 rei­ser som før

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

7 av 10 nord­menn lar seg ik­ke på­vir­ke av ter­ror­hen­del­se­ne den sis­te ti­den, og vel­ger sam­me reise­mål som før.

Det­te kom­mer fram i en un­der­sø­kel­se ut­ført av Ip­sos for skade­for­sik­rings­sel­ska­pet Gjen­si­di­ge. Én av fire opp­gir at de i me­get el­ler gans­ke stor grad vel­ger and­re reise­mål enn tid­li­ge­re, som føl­ge av ter­ror­hen­del­ser. Det er li­ke­vel bare 16 pro­sent som opp­gir at de i me­get el­ler gans­ke stor grad er be­kym­ret for å rei­se. Åt­te pro­sent opp­gir at de rei­ser sjeld­ne­re enn før som føl­ge av ter­ror. 4300 per­soner har svart på spørre­un­der­sø­kel­sen, som er ut­ført mel­lom 14. april og 17. mai i år. Det­te er før ter­ror­an­gre­pe­ne i Man­ches­ter og Lon­don.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.