647 mil­lio­ner i over­skudd

647 mil­lio­ner kro­ner i over­skudd – det kal­ler Dag Ras­mus­sen «et mel­lom­år». Den bok­før­te egen­ka­pi­ta­len pas­ser­te 12 mil­li­ar­der kro­ner.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– Selv­sagt er det man­ge pen­ger. Men i for­hold til den ka­pi­ta­len vi for­val­ter, er det ik­ke all ver­dens. Så ja; 2016 ble nok et mel­lom­år, kon­sta­te­rer Dag Ras­mus­sen (48).

647 mil­lio­ner kro­ner fikk fa­mi­lie­kon­ser­net Rasmussengruppen i over­skudd før skatt i fjor. Et­ter at fu­ten had­de for­synt seg med 82 av mil­lio­ne­ne, var det fort­satt så mye igjen at den bok­før­te egen­ka­pi­ta­len pas­ser­te mile­pæ­len 12 mil­li­ar­der kro­ner. Ik­ke nok med det; ut fra da­gens rente­nivå lig­ger det også en «skjult» re­ser­ve på 1,6 mil­li­ar­der kro­ner i ei­en­doms­por­te­føl­jen– opp 400 mill. ilø­pet av 2016.

Ei­en­dom er jo for øv­rig ett av Ras­mus­sen grup­pens tre ho­ved­sat­sings­om­rå­der og frem­for alt kon­sen­trert om Ny­da­len i Oslo. Der skal det fort­satt byg­ges.

– Har dere no­en pla­ner for tom­ten de­res ved si­den av Spare­ban­ken Sør Are­na i Kris­tian­sand?

– Den er om­fat­tet av et byg­ge­og dele­for­bud, så den blir nok lig­gen­de brakk frem­over, kon­sta­te­rer Dag Ras­mus­sen.

19 PRO­SENT På AKSJER

Fi­nans­in­ves­te­rin­ger e re tan­net sat­sings­om­rå­de. Rasmussengruppen, med én egen por­te­følje­for­val­ter i Kris­tian­sand, to i Oslo og kø av eks­ter­ne meg­le­re og for­val­te­re som gjer­ne bi­drar, pres­ter­te 19 pro­sent i av­kast­ning på ak­sje­ne sine i fjor, langt over en­hver børs­in­deks.

– Der har vi fak­tisk lig­get fle­re år på rad. Sett i etter­tid skul­le vi selv­sagt ha sat­set enda mer, be­mer­ker Ras­mus­sen og smi­ler litt. For i lø­pet av 2016 voks­te in­ne­stå­en­de på kon­ser­nets tryg­ge bank­bok til nes­ten fire mil­li­ar­der kro­ner.

– For­di dere fryk­ter for hva som kan skje? For ett år si­den var dere engste­li­ge for den ki­ne­sis­ke øko­no­mi­en?

– Å ha så man­ge pen­ger i ban­ken, er jo et luk­sus­pro­blem. Men be­løn­nin­gen du får for å ta ri­si­ko, er lav for ti­den. Ki­nas la­ten­te pro­ble­mer lig­ger der og kan ik­ke fort­set­te slik i evig­het. Øko­no­mi­en er pre­get av me­get sterk gjelds­vekst og over­ka­pa­si­tet. El­lers me­ner vi at USAS ak­sje­mar- ked er høyt pri­set. Et­ter­som le­dig­he­ten der over også er re­kord­lav, kan det nok bli in­fla­sjons­press på litt sikt, me­ner både Ras­mus­sen og øko­nomi­di­rek­tør Stein Vi­dar Hå­land (65).

– Hva tror dere Trump kan få å si?

– Det er usik­kert. Men hans «Ame­rica first» og ut­kas­tel­se av mex­i­ca­ne­re kan nok også bi­dra til lønns- og in­fla­sjons­vekst.

SHIPPING

Tred­je og sis­te sat­sings­om­rå­de er shipping. Der måt­te Rasmussengruppen ta et nytt tap på ei­er­an­de­len i det dans­ke stor­re­de­ri­et Nor­den, 109 mil­lio­ner kro­ner den­ne gan­gen.

– Så har dere sat­set nær­me­re 400 mil­lio­ner kro­ner på seis­mikk sam­men med GC Rie­ber Shipping. Var det i tid­ligs­te la­get?

– Så langt er fø­lel­sen god, selv om vi vet at mar­ke­det er vans­ke­lig. Re­de­ri­et er kon­kur­ranse­dyk­tig på drifts­kost­na­der og har fi- nan­si­ell styr­ke til å hol­de ut, sier Dag Ras­mus­sen.

IN­GEN EIERENDRINGER

Eier­si­tua­sjo­nen i Rasmussengruppen er som for ett år si­den: Ei­nar Ras­mus­sen (79) har fort­satt en stør­re an­del av A-ak­sje­ne, men ik­ke ma­jo­ri­tet, og in­gen Bak­sjer. Han har truk­ket seg helt ut av virk­som­he­ten. Hans fa­mi­lie- gren, søn­nen Dag med­reg­net, har rundt to tre­de­ler av al­le ak­sje­ne.

Ei­nar Ras­mus­sens søs­ter, Rann­frid Ras­mus­sen, (82) eier cir­ka en tre­del og har ik­ke gjen­nom­ført noe ge­ne­ra­sjons­skif­te ennå.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Vel­dig man­ge pen­ger, men ik­ke all ver­dens av­kast­ning på ka­pi­ta­len, sier Dag Ras­mus­sen (nær­mest) om Ras­mus­sen­grup­pens 2016-over­skudd på 647.475.734 kro­ner. T.v. øko­nomi­di­rek­tør Stein Vi­dar Hå­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.