NOVS fi­nans­di­rek­tør slut­tet brått – opp­gir ik­ke år­sa­ken

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

Fi­nans­di­rek­tør Per Geir Løv­stad har slut­tet brått i NOV. Han har inn­gått i be­drif­tens topp­le­del­se og vært styre­med­lem.

– Ja, jeg har slut­tet og er fri­tatt for ar­beids­plikt. Men jeg skal stå til dis­po­si­sjon for be­drif­ten i seks må­ne­der frem­over, sier Per Geir Løv­stad (61).

Det er nes­ten 17 år si­den si­vil­øko­no­men be­gyn­te i det som den gang var Hy­dra­lift. Som fi­nans­di­rek­tør («CFO») har han vært en av ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tørs al­ler nær­mes­te med­ar­bei­de­re. Han har også vært styre­med­lem i både Na­tio­nal Oil­well Var­co Nor­way AS og en lang rek­ke and­re, be­slek­te­de sel­ska­per. Men nå har han alt­så slut­tet brått.

– Da er det na­tur­lig å anta at det lig­ger en el­ler an­nen uenig- het bak?

– Jeg har for­plik­tet meg til ik­ke å gi no­en kom­men­ta­rer, er alt Løv­stad vil si.

VI­SER TIL FORPLIKTELSE

NOV Nor­ways ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Fro­de Jen­sen vi­ser til sam­me forpliktelse som sin nå av­gåt­te fi­nans­di­rek­tør.

– Nei, jeg kan ik­ke si noe om hva som lig­ger bak. Men Per Geir Løv­stad job­bet no­en da­ger her et­ter at det ble klart at han skul­le slut­te, opp­ly­ser Jen­sen.

– Er det rik­tig at fle­re sen­tra­le tek­no­logi­le­de­re også har slut­tet den sis­te ti­den?

– Det vil jeg ik­ke si, selv om det selv­sagt kom­mer litt an på hva du me­ner med «sen­tra­le». Totalt har NOV 1700 an­sat­te i Nor­ge, hvor­av 200 le­de­re. Dess­uten er det jo ik­ke una­tur­lig at en­kel­te slut­ter i ti­der som dis­se. Går vi tre­fire må­ne­der bak­over i tid, drei- er det seg om et par styk­ker, og de er er­stat­tet. La meg for øv­rig nev­ne at vi ny­lig gjen­nom­før­te en ar­beids­miljø­un­der­sø­kel­se. Den vis­te blant an­net at folk har pas­se, no­en gan­ger i over­kant mye å gjø­re. Når det gjel­der triv­sels­ni­vå­et, var vi fak­tisk po­si­tivt over­ras­ket over hvor godt det er, tatt i be­trakt­ning hva vi har vært gjen­nom.

KOSTNADSSTRAMMING

– Stram­mer Hous­ton til over­for dat­te­ren i Nor­ge?

– Vi er fort­satt in­ne i en ut­ford­ren­de pe­rio­de, ik­ke minst for off­shore bore- og løfte­ut­styr. Kon­sern­le­del­sen stram­mer inn på kost­na­der over he­le lin­jen, ik­ke bare i Nor­ge, frem­hol­der adm. dir. Fro­de Jen­sen.

ARKIVFOTO: REI­DAR KOLL­STAD

I au­gust 2016 ga Tor Hen­ning Ram­fjord (t.v.) seg som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Na­tio­nal Oil­well Var­co Nor­way AS. Nå har også den mange­åri­ge fi­nans­di­rek­tø­ren Per Geir Løv­stad slut­tet brått. Bil­det av de to er fra 2014.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.