Svak opp­gang i bo­lig­pri­se­ne

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB , ARILD SANDVIK

Bo­lig­pri­se­ne i Kris­tian­sand fort­set­ter å sti­ge svært mo­de­rat. I mai gikk pri­se­ne opp 0,3 pro­sent, mens de på lands­ba­sis falt 1,1 pro­sent.

Pris­ut­vik­lin­gen i Kris­tian­sand har vært sta­bil over leng­re tid. Så også i mai. Pri­se­ne steg da 0,3 pro­sent sam­men­lig­net med april. Bo­lig­pri­se­ne i Kris­tian­sand har gått opp 1,6 pro­sent det sis­te året.

Om­set­nings­ti­den for bo­li­ger har sam­ti­dig gått be­ty­de­lig ned. I mai tok det i gjen­nom­snitt 45 da­ger å selge bo­lig i Kris­tian­sand, mot 63 da­ger i april. I Vest-ag­der uten­om Kris­tian­sand tok det 121 da­ger i snitt å selge en bo­lig mot 111 i april.

På lands­ba­sis sank bo­lig­pri­se­ne i mai. Jus­tert for se­song­va­ria­sjo­ner falt de 0,7 pro­sent, vi­ser nye tall fra Ei­en­dom Nor­ge.

En no­mi­nell ned­gang på 1,1 pro­sent og en ned­gang på 0,7 pro­sent kor­ri­gert for se­song­va­ria­sjo­ner be­tyr at pris­ut­vik­lin­gen i mai er den sva­kes­te mai-må­ne­den si­den 2007.

– Det var en over­ras­ken­de svak mai må­ned. Vi må til­ba­ke til ok­to­ber 2015 for å få en sva­ke­re må­ned i no­mi­nell ut­vik­ling, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Chris­ti­an Vam­mer­fold Drey­er i Ei­en­dom Nor­ge.

Bo­lig­pri­se­ne i Nor­ge er nå 8,3 pro­sent høy­ere enn for tolv må­ne­der si­den.

Den ster­kes­te bo­lig­pris­ut­vik­lin­gen had­de Stav­an­ger med en vekst på 1,0 pro­sent. Sva­kest pris­ut­vik­ling had­de Oslo, der bo­lig­pri­se­ne falt 1,4 pro­sent. I mai i fjor var ut­vik­lin­gen mot­satt.

På he­le Øst­lan­det var pris­ut­vik­lin­gen svak. Ser man på det sis­te året har imid­ler­tid fort­satt Oslo høy­est vekst – 16,5 pro­sent. Sandnes i Ro­ga­land har en opp­gang på 0,1 pro­sent, og det er fle­re år si­den al­le by­ene i olje­re­gio­nen had­de en po­si­tiv års­vekst, opp­ly­ser Ei­en­dom Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.