En ok­ku­pa­sjon kan ik­ke vare evig

I dis­se da­ger mar­ke­res 50 år med ok­ku­pa­sjon av Pa­le­sti­na. Is­rae­ler­ne skal fei­re, mens vi som er opp­tatt av de­mo­kra­ti og men­neske­ret­tig­he­ter – for al­le de som bor i om­rå­de­ne i his­to­risk Pa­le­sti­na - fø­ler frust­ra­sjon og hjelpe­løs­het.

Faedrelandsvennen - - MENING - JORUNN AANENSEN KALVIK, Styre­med­lem Pa­le­stina­ko­mi­te­en i Nor­ge In­ter­na­sjo­nal leder Vest-ag­der SV og styre­med­lem Kris­tian­sand SV

Pa­le­stins­ke barn blir som re­gel av­hørt uten for­eld­re el­ler fore­sat­te til ste­de, og uten tolk el­ler ad­vo­kat.

Vest­bred­den, Gaza, Go­lan og Øst-je­ru­sa­lem har alt­så vært ok­ku­pert i 50 år, og det er også Nor­ges of­fi­si­el­le hold­ning til den­ne si­tua­sjo­nen.

Når det gjel­der Vest­bred­den alei­ne, så har mer enn 600 000 is­rae­le­re flyt­ta inn i ulov­li­ge ko­lo­ni­er som er etab­lert på stjå­let pa­le­stinsk land. Mu­ren be­slag­leg­ger også mye pa­le­stinsk land, da sto­re de­ler strek­ker seg lang in­nen­for den «grøn­ne lin­ja» fra 1967. Den sten­ger også lands­byer ute fra mar­ke­ne sine. Mu­ren har blitt for­dømt av FN, og Den in­ter­na­sjo­na­le dom­sto­len i Haag har ved­tatt at den er i strid med folke­ret­ten og in­ter­na­sjo­nal lov. Is­rael har full kon­troll over 59 pro­sent av Vest­bred­den, og i res­ten av om­rå­det kon­trol­le­rer Is­rael alt som ved­rø­rer sik­ker­het. I prak­sis vil det si at pa­le­sti­ner­ne på hei­le Vest­bred­den er un­der­lagt mi­li­tær ad­mi­ni­stra­sjon, og den høy­es­te myn­dig­he­ten på Vest­bred­den er den mi­li­tæ­re sje­fen i om­rå­det. Det er fakta på bak­ken. P ale­sti­ner­ne av­slut­ta nett­opp en 40 da­ger lang sulte­streik, som sat­te fo­kus på hvor­dan pa­le­stins­ke fan­ger i is­ra­els­ke fengs­ler blir be­hand­la, og hvor de krev­de å få opp­fylt grunn­leg­gen­de men­neske­ret­tig­he­ter i fengs­le­ne. Fan­ge­ne og de­res ad­vo­ka­ter be­kref­ter at de har blitt møtt på sto­re de­ler av dis­se kra­ve­ne, og det­te er bra, selv om is­ra­els­ke myn­dig­he­ter hev­der de ik­ke har blitt møtt på no­en krav. Hvert år blir mer enn 700 barn mel­lom 12 og 17 år ar­res­tert, an­kla­get for å ha kas­tet stein på is­ra­els­ke ko­lo­nis­ter, bi­ler og sol­da­ter, el­ler på mu­ren. I halv­par­ten av til­fel­le­ne blir bar­na hen­tet i hjem­me­ne sine om nat­ta av sol­da­ter i full kam­p­ut­rust­ning. Hen­de­ne blir bun­det med plast­strips, de får bind for øyne­ne og for­eld­re­ne får ik­ke vite hvor de blir kjørt. En Unicef-rap­port fra 2013 fast­slår at mis­hand­ling av de ar­res­ter­te bar­na er ut­bredt, sys­te­ma­tisk og in­sti­tu­sjo­na­li­sert. Sei­ne­re rap­por­ter fin­ner at for­hol­de­ne ik­ke er blitt bed­re. U nder mi­li­tær­lo­ven, som pa­le­sti­ner­ne er un­der­lagt på he­le Vest­bred­den, har pa­le­stins­ke barn sva- ke­re ret­tig­he­ter enn barn un­der is­ra­elsk si­vil lov­giv­ning. I til­legg blir de ret­tig­he­te­ne de tross alt har på pa­pi­ret, sjel­den fulgt opp. I de til­fel­le­ne der barn får til­gang til ad­vo­kat, blir de som re­gel fri­fun­net. Fengs­ling av barn skal være tvin­gen­de nød­ven­dig, sier Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjon og FNS barne­kon­ven­sjon. Hvor tvin­gen­de nød­ven­dig er det å fengs­le barn som kas­ter stein, el­ler som mis­ten­kes for å kas­te stein?

Pa­le­stins­ke barn blir som re­gel av­hørt uten for­eld­re el­ler fore­sat­te til ste­de, og uten tolk el­ler ad­vo­kat. Hoved­re­ge­len er at pa­le­sti­ner­ne først mø­ter en ad­vo­kat når de stil­les for mi­li­tær­dom­sto­len. Svært ofte blir bar­na lok­ket el­ler pres­set til å til­stå. Til­stå­el­sen er skre­vet på he­bra­isk, et språk som bar­na ik­ke for­står. En dom på fire til seks må­ne­der pluss bot kan li­ke­vel være den minst tøf­fe løs­nin­gen, for­di en retts­sak kan trek­ke enda len­ger ut i tid, og mens den på­går, må bar­net sit­te fengs­let.

99 pro­sent av retts­sa­ke­ne en­der med feng­sels­straff for bar­na. Om­kring halv­par­ten av bar­na fø­res til fengs­ler in­ne i Is­rael. Det be­gren­ser mu­lig­he­te­ne for be­søk fra på­rø­ren­de. Å over­fø­re fan­ger fra et ok­ku­pert ter­ri­to­ri­um til ok­ku­pan­tens land er for­budt i føl­ge in­ter­na­sjo­nal lov (Ge­neve kon­ven­sjo­nens ar­tik­kel 4, Fn-kon­ven­sjo­nen mot tor­tur og kon­ven­sjo­nen om barns ret­tig­he­ter). Det er li­ke­vel nøy­ak­tig det som skjer med prak­tisk talt al­le pa­le­stins­ke «sik­ker­hets­fan­ger», og alt­så også barn.

Bare få av fengs­le­ne de hol­des i har egne av­de­lin­ger for barn. Hvis bar­na får skole­gang un­der feng­sels­opp­hol­det, er det van­lig­vis be­gren­set til ara­bisk og ma­te­ma­tikk. Det er for ek­sem­pel ik­ke lov å un­der­vi­se i geo­gra­fi og his­to­rie! De fles­te som har vært fengs­let får psy­kis­ke pro­ble­mer, og de drop­per ut av sko­len.

De pre­ges av usik­ker­het. Hvem var det som anga dem? Ka­me­ra­te­ne lu­rer på om ven­nen har blitt pres­set til å bli an­gi­ver. I sra­els­ke stats­bor­ge­re, både voks­ne og barn, som flyt­ter inn i de ulov­li­ge ko­lo­ni­ene er un­der­lagt is­ra­elsk lov. Is­ra­els­ke barn kan ik­ke ar­res­te­res om nat­ten, og de har krav på at fore­sat­te er til ste­de, og på ad­vo­kat. I føl­ge in­ter­na­sjo­nal lov skal barn frem­stil­les for en dom­mer in­nen mak­si­mum 24 timer. Is­ra­elsk lov føl­ger det­te. For pa­le­stins­ke barn er re­ge­len at bar­na skal frem­stil­les for dom­mer in­nen 4 da­ger. Is­ra­els­ke barn kas­ter også stein, og da på pa­le­sti­ne­re. Det får sjel­den kon­se­kven­ser for bar­na.

Det er helt ty­de­lig at den is­ra­els­ke hæ­ren er der for å be­skyt­te sett­ler­ne mot de ok­ku­per­te. Hæ­ren gri­per vel­dig sjel­den inn over­for is­ra­els­ke barn el­ler voks­ne som tra­kas­se­rer el­ler an­gri­per pa­le­sti­ne­re. I sra­els­ke myn­dig­he­ter, og et­ter som en hø­rer i nors­ke medi­er også fun­da­men­ta­lis­ter i Nor­ge, hev­der at bar­na er ter­ro­ris­ter som er opp­lært til å hate. Men hvem har lært dem å hate, hvis det er rik­tig å kal­le det hat? Jeg me­ner at de kas­ter stein som en re­ak­sjon på ok­ku­pa­sjon, tra­kas­se­ring, urett­fer­dig­het og en øken­de fø­lel­se av håp­løs­het. Kall det gjer­ne hat. Den­ne håp­løs­he­ten har jeg drøf­ta man­ge gan­ger, både med pa­le­sti­ne­re og is­rae­le­re på mine man­ge tuer til Is­rael og Pa­le­sti­na. Det er en si­tua­sjon som ver­ken is­rae­le­re el­ler pa­le­sti­ne­re kan leve med. Er ik­ke 50 år med det­te sys­te­met nok? Er det ik­ke på tide at ok­ku­pa­sjo­nen opp­hø­rer? Bør ik­ke Nor­ge snart gjø­re noe mer enn bare å be­kla­ge, og hel­ler hand­le? En ok­ku­pa­sjon kan ik­ke vare evig.

FOTO: NTB SCANPIX

Is­ra­els­ke myn­dig­he­ter, og et­ter som en hø­rer i nors­ke medi­er også fun­da­men­ta­lis­ter i Nor­ge, hev­der at bar­na er ter­ro­ris­ter som er opp­lært til å hate. Men hvem har lært dem å hate? spør kro­nikk­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.