Til Islamsk råd Nor­ge

Det er rama­dan. I Lon­don ble den inn­le­det med 7 drep­te og rundt 50 skadd. Det var det tred­je an­gre­pet på tre må­ne­der i Eng­land

Faedrelandsvennen - - MENING - IVAR SKIP­PER­VOLD, Sokne­prest i Ag­der og Tele­mark bispe­døm­me

22 ble drept i Man­ches­ter på kon­sert, og 5 ble drept i et bil- og knivangrep ved West­min­ster brua. Stor­bri­tan­nias stats­mi­nis­ter There­sa May var klar i sin tale: ”Nok er nok”! Den onde og per­ver­se ideo­lo­gi­en som ba­se­rer seg på en eks­tre­mis­tisk ver­sjon av islam må be­kjem­pes, og slik ter­ror kan ik­ke be­kjem­pes med mil­li­tær­makt ale­ne, sa hun. I år var inn­led­nin­gen til rama­dan og den krist­ne pinse­fei­rin­gen sam­men­fal­len­de. Beg­ge høy­ti­der hand­ler om å fin­ne in­spi­ra­sjon i god­he­tens ånd. NRK P1 ”Mel­lom him­mel og jord” send­te opp­tak med ho­vedi­ma­men i den størs­te mos­ke­en i Trond­heim, tatt opp om­trent på det tids­punk­tet da ter­ro­ren skjed­de på Lon­don brid­ge. Ima­men snak­ket om rama­dan som en faste­tid der det gode i oss skal for­ed­les. I Lon­don vis­te de mus­lims­ke eks­tre­mis­te­ne hva ond­ska­pens ånd kan få men­nes­ker til å gjø­re sam­me kveld. Nå un­der rama­dan bør en­hver mus­lim som blir in­ter­vju­et om høy­ti­den ty­de­lig ta av­stand fra eks­tre­mis­men i egen tros­tra­di­sjon. Når vi hø­rer, ser og le­ser om fei­rin­gen kan ik­ke bare den ide­el­le mål­set­ting for rama­dan de­les, vi må også få høre om rama­dan som en pro­test mot det i re­li­gio­nen som tar bort det vak­re og gode. Når re­li­gion blir eks­trem bru­tal ideo­lo­gi, må de moderate protestere høyt. I kris­ten­tra­di­sjon er re­li­giøs mi­li­tant eks­tre­mis­me en kjent sak, alt fra kors­to­ge­ne til Ku Klux Klan (KKK). Det var nep­pe god­he­tens ånd som in­spi­rer­te dem.

There­sa May har helt rett når hun sier at den onde og per­ver­se ideo­lo­gi­en ik­ke kan be­kjem­pes med mi­li­tær­makt ale­ne. Kam­pen må kom­me in­nen­fra. En­hver re­li­gion er en tol­ket re­li­gion, der­for må teo­lo­ger, ima­mer og for­kyn­ne­re våge å tol­ke re­li­gio­nen slik at den blir sann for vår tid.

❞ Hå­pet er at vi i den­ne rama­dan får høre man­ge av våre mus­lims­ke brød­re og søst­re i fre­den som ty­de­lig tar av­stand fra bru­ta­li­te­ten som øde­leg­ger det vak­re i re­li­gio­ne­ne.

Bor­ger­ret­tig­hets­for­kjem­pe­ren Mar­tin Lut­her King jr. møt­te de het­te­k­led­te KKK ter­ro­ris­te­ne med teo­lo­gis­ke ar­gu­men­ter. Frans av As­si­si møt­te sul­tan Me­lek-al-ka­mil i Egypt, og sul­ta­nen for­stod at det også fan­tes fred­ful­le krist­ne, ik­ke bare kors­fa­re­re. I al­le re­li­gio­ner på­leg­ges det et sær­lig an­svar til ty­de­lig­het når re­li­gio­nen mis­bru­kes på det mest skam­me­li­ge.

Hå­pet er at vi i den­ne rama­dan får høre man­ge av våre mus­lims­ke brød­re og søst­re i fre­den som ty­de­lig tar av­stand fra bru­ta­li­te­ten som øde­leg­ger det vak­re i re­li­gio­ne­ne.

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Nå un­der rama­dan bør en­hver mus­lim som blir in­ter­vju­et om høy­ti­den ty­de­lig ta av­stand fra eks­tre­mis­men i egen tros­tra­di­sjon, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.