Til ar­beidsog so­sial­mi­nis­te­ren

Faedrelandsvennen - - MENING - OTTAR GJERMUNDNES

Det er med me­get stor in­ter­es­se jeg har lest ditt inn­legg og jeg har føl­gen­de be­merk­nin­ger.

●● Det er helt rik­tig at al­ders­pen­sjo­nis­te­ne har hatt en real­lønns­ut­vik­ling på 4% fra 2010. I det sam­me tids­rom har in­fla­sjons­jus­te­rin­ga vært på 14,7% og lønns­ut­vik­lin­ga på 23,3%. Vi har jo tapt over 10% i kjøpe­kraft? Ja, vi har fått no­en suk­ker­ku­ler, litt mind­re enn hva vi ble lovt, men li­ke­vel. Før val­get ble vi lovt at 15% re­duk­sjon på gif­te/sam­boen­de skul­le bort, i ste­det fikk vi 8000 for beg­ge ek­te­fel­ler/sam­boen­de hvil­ket ut­gjør om­kring 5%, slik at i dag er det 10% re­duk­sjon. Bære­kraf­tig pen­sjons­sys­tem – det er et flott ord. Det var vel først Sig­bjørn John­sen som bruk­te det ut­tyk­ket da han sa at når Pen­sjons­fon­det nåd­de 3000 mil­li­ar­der – da had­de vi en bære­kraf­tig pen­sjon. I dag er det så­kal­te pen­sjons­fon­det, Olje­fon­det på nær 8000 mil­li­ar­der. Men det­te skal vi ik­ke snak­ke om. Du har skre­vet at det er rik­tig at den øko­no­mis­ke til­bake­veks­ten, som jo er grun­net i at Nor­ge og and­re land ik­ke var vil­li­ge til å stru­pe olje­strøm­men litt – at den må be­las­tes pen­sjo­nis­te­ne, men ik­ke de yr­kes­ak­ti­ve yt­ter­li­ge­re. Hvorfor? Vi skal alt­så bo dår­li­ge­re, spi­se mind­re, ha mind­re pen­ger til tann­helse, og det­te for­di dere var gris­ke. For­res­ten, du nevn­te visst ik­ke at dere har re­du­sert til­skud­det til pen­sjo­nis­ter for å se på ten­ne­ne med 50%.

El­lers er jeg takk­nem­lig for at du vil­le sva­re en pen­sjo­nist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.