Dø­de­lig islamsk ter­ror i Lon­don

Faedrelandsvennen - - MENING - VI­DAR KLEPPE, 1.stor­tings­kan­di­dat for De­mo­kra­te­ne i Vest-ag­der

Euro­pa hjem­sø­kes sta­dig av islams­ke ter­ror­ak­sjo­ner den­ne gan­gen var det på nytt vak­re Lon­don som på nytt ble ram­met.

●● Og lis­ten av islamsk ter­ror er dess­ver­re «langt som et vondt år». Man­ches­ter 22. mai, Pa­ris 20. april, Stock­holm 7. april, Lon­don

24. mars, West­min­ster 22. mars, Pa­ris 3. fe­bru­ar, Ber­lin 19. de­sem­ber, Nor­man­die 26. juli, Ber­lin 26. juli, Nice 14. juli osv….

Al­le dis­se an­gre­pe­ne bør få oss til å stil­le spørs­mål om det er noe grunn­leg­gen­de galt med de po­li­tis­ke sys­te­me­ne i Euro­pa? Fin­nes det bed­re sys­tem som vil­le spart oss for dis­se an­gre­pe­ne?

Hvis man går ter­ro­ren i Euro­pa nær­me­re et­ter i søm­me­ne ser man et ty­de­lig møns­ter: Gjer­nings­men­ne­ne er nes­ten all­tid mus­li­mer. Det be­tyr at an­gre­pe­ne er en kon­se­kvens av den mus­lims­ke masse­inn­vand­rin­gen som jeg all­tid har ad­vart mot. Om jeg et­ter høs­tens valg kom­mer på stor­tin­get igjen, vil jeg all­tid set­te det nors­ke folk og Nor­ge først.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.