70 og 50 år

Faedrelandsvennen - - MENING - LEIV TORSTVEIT

Et­ter Pa­ris­fre­den i 1947 måt­te 400.000 fin­nar flyt­ta frå hei­ma­ne sine i Fin­skKare­len.

●● Byen Vi­borg, med over 80.000 inn­bua­rar, vart tømd for fin­nar. I år er det 70 år sia den­ne hen­din­ga. Og in­gen nors­ke medi­er el­ler po­li­ti­ka­rar sei­er eit ord om det­te. Pin­leg! Sia seks­da­gars­kri­gen i 1967 har Is­rael ok­ku­pert ara­bisk om­rå­de. Al­le medi­er og flei­re po­li­ti­ka­rar har mei­nin­gar om den­ne 50 år gam­le hen­din­ga. Er det skil­nad på Sta­lin og Is­rael sin ok­ku­pa­sjon?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.