Po­li­tis­ke ved­tak skal ik­ke kun­ne kjø­pes!

Faedrelandsvennen - - MENING - PEDER JO­HAN PEDERSEN, Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der

En stor takk til Fædre­lands­ven­nen for avi­sens grun­di­ge ar­tik­kel og flot­te leder om smø­rin­gen som vind­kraft­sel­ska­per be­dri­ver over­for kom­mu­ne­ne.

Ek­semp­le­ne fra Ag­der er langt fra ene­stå­en­de, men noe som fore­kom­mer man­ge ste­der i lan­det. Vind­kraft­sel­ska­pe­ne til­byr kom­mu­ne­ne rau­se gave­pak­ker kort før kon­se­sjons­søk­na­den de­res skal til ut­ta­lel­se der. Vi ut­ford­ret ny­lig kon­troll­ut­val­get i Sir­dal til å vur­de­re lov­lig­he­ten av den frem­gangs­må­ten vind­kraf­t­ak­tø­ren Hav­gul be­nyt­tet seg av over­for Sir­dal kom­mu­ne, og om kom­mu­nens mot­tak av ga­ve­ne fra sel­ska­pet er i over­ens­stem­mel­se med kom­mu­nens etis­ke re­gel­verk. Vår ut­ford­ring ble tatt til etter­ret­ning som det he­ter. Men Na­tur­vern­for­bun­det kom­mer til å gå vi­de­re med sa­ken til Si­vil­om­buds­man­nen som har til opp­ga­ve å kon­trol­le­re of­fent­lig virk­som­het.

Spørs­må­let om sel­ska­per skal kun­ne kjø­pe seg et po­li­tisk ved­tak i kom­mu­ne­ne, ved­tak de er av­hen­gig av for å få kon­se­sjon til de­res gi­gan­tis­ke, sterkt na­tur­øde­leg­gen­de vind­kraft­verk, må da også gjel­de for and­re ak­tø­rer.

Na­tur­vern­for­bun­det en­ga­sje­rer seg i man­ge areal­sa­ker rundt om i kom­mu­nen; bo­lig- og hytte­byg­ging, masse­ut­tak, de­po­ni­er, båt­hav­ner osv. – til­tak som ofte kre­ver sto­re inn­grep i na­tu­ren og som da re­du­se­rer all­menn­he­tens in­ter­es­ser.

På sam­me måte må vi se for oss at and­re in­ter­es­ser også kjø­per seg po­li­tis­ke ved­tak når de­res pla­ner mø­ter mot­stand. Man­ge kom­mu­ner har dår­lig øko­no­mi og ga­ver, f.eks nye leke­ap­pa­ra­ter til kom­mu­nens barne­ha­ger kan være en kjær­kom­men mot­ytel­se for vel­vil­lig be­hand­ling og et for­del­ak­tig po­li­tisk ved­tak.

Fra lære­boka ”Mil­jø og juss” går det fram at of­fent­li­ge ved­tak hvi­ler på tre grunn­søy­ler; rett­fer­dig­het / lik­het for lo­ven, kom­pe­tan­se (rett til å fat­te ved­tak et­ter ak­tu­el­le lo­ver) og for­valt­nin­gens fag­li­ge skjønn.

Slik vi tol­ker det­te, in­ne­bæ­rer det at prin­sip­pet om rett­fer­dig­het/lik­het i of­fent­lig for­valt­ning da må in­ne­bære at vind­kraft­sel­ska­pe­nes frem-

❞ Det er al­vo­ret i et det­te sce­na­rio­et som gjør at Na­tur­vern­for­bun­det går vi­de­re med sa­ken.

gang­småte ik­ke kan av­gren­ses til vind­kraft­pro­duk­sjon, men må også kun­ne be­nyt­tes av and­re ak­tø­rer.

Det er al­vo­ret i et det­te sce­na­rio­et som gjør at Na­tur­vern­for­bun­det går vi­de­re med sa­ken. Ver­ken kon­troll­ut­val­get i Sir­dal el­ler olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes i Stor­tin­get sy­nes å være opp­tatt av pro­blem­stil­lin­gen. Det i seg selv er uro­vek­ken­de, men far­lig for de­mo­kra­ti­et om kjøp av po­li­tis­ke ved­tak får bre seg yt­ter­li­ge­re.

ARKIVFOTO: TORE ANDRÉ BAARDSEN

Spørs­må­let om sel­ska­per skal kun­ne kjø­pe seg et po­li­tisk ved­tak i kom­mu­ne­ne, ved­tak de er av­hen­gig av for å få kon­se­sjon til de­res gi­gan­tis­ke, sterkt na­tur­øde­leg­gen­de vind­kraft­verk, må da også gjel­de for and­re ak­tø­rer, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.