Vi for­døm­mer ter­ror

Faedrelandsvennen - - MENING - AK­MAL ALI, imam og styre­le­der Mus­limsk Union i Ag­der. Med­lem av le­der­grup­pa i Fo­rum for Tro og Livs­syn (FTL) Kris­tian­sand ATLE LAR­SEN SIRI MATHIESEN, Re­gion­di­rek­tør NHO Ag­der

Mus­limsk Union i Ag­der og Al-rahma Isla­mic Cen­ter for­døm­mer på det ster­kes­te ter­ror­an­gre­pe­ne i Eng­land.

●● 22 uskyl­di­ge men­nes­ker ble drept i Man­ches­ter, og 12 per­soner er blitt drept i Lon­don, og fle­re er så­ret. Sli­ke an­grep er kri­mi­nel­le bar­ba­ris­ke hand­lin­ger. Dis­se umen­nes­ke­li­ge hand­lin­ge­ne gjort av no­en mus­lims­ke ter­ro­ris­ter er eks­tra av­skye­li­ge for­di det be­gås i Rama­dan må­ned. Dis­se hand­lin­ger er uis­lams­ke og mot Islams lære. Våre tan­ker går til of­re­ne og de på­rø­ren­de som er ram­met. Vi står sam­men som med­men­nes­ker. slet. Vi har ik­ke kunn­skap ba­sert på forsk­ning som kan si noe sik­kert her, selv om pro­fi­ler­te po­li­ti­ke­re fra Høy­re øns­ker å fram­stil­le det­te an­ner­le­des. Det er hel­ler ik­ke noe hold i at sam­men­slåt­te kom­mu­ner har stør­re be­folk­nings­vekst. San­ner på­står det­te i NRK1 tors­dag 23. fe­bru­ar. Han bur­de vite at hans eget de­par­te­ment har en rap­port fra PROBA ana­ly­se som fikk opp­drag å be­reg­ne veks­ten i 39 kom­mu­ner som ble slått sam­men fra 1987 til 2012. Dis­se er sam­men­lik­net med til­sva­ren­de kom­mu­ner som ik­ke slo seg sam­men.

Ana­ly­sen opp­sum­me­rer: «Det er en viss tendens til at sam­men­slå­ing gir la­ve­re be­folk­nings­vekst. In­nen­for gren­se­ne til 28 av de 39 kom­mu­ner som har slått seg sam­men med and­re har be­folk­nings­veks­ten vært sva­ke­re enn i til­sva­ren­de kom­mu­ner som ik­ke har slått seg sam­men.»

Når San­ner går ut i et riks­dek­ken­de medi­um som NRK1 og gir «in­for­ma­sjon» som må an­tas å stri­de mot bed­re vi­ten­de, er det ik­ke rart at han hel­ler ik­ke la­ter til å for­stå kom­mune­styre­ved­tak i Song­da­len. Det er for man­ge fakta­feil som får plass i avi­ser i for­bin­del­se med sam­men­slå­ing av Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len. Det kan der­for være nød­ven­dig med en ny re­gje­ring som kan for­hol­de seg til fakta på en an­nen måte.

Vi me­ner også at vi har løs­nin­gen: Po­li­ti­ker­ne må leg­ge til ret­te for at ar­beids­ta­ker­ne har den ret­te kom­pe­tan­sen til å gjø­re job­ben sin, både i dag og i mor­gen. De må sør­ge for va­rer, folk og tje­nes­ter kom­mer frem mest mu­lig ef­fek­tivt. Det må være at­trak­tivt å dri­ve virk­som­het i og fra Nor­ge. Og vi må ha et se­riøst og flek­si­belt ar­beids­liv.

NHO ar­gu­men­te­rer og dis­ku­te­rer med al­le par­ti­ene. Når vi kjem­per for gjen­nom­slag for dis­se sa­ke­ne bryr vi oss ik­ke om parti­navn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.