Mis­for­nøyd med ska­per­ver­ket

Faedrelandsvennen - - MENING - ODD M. DJØSELAND

Ut­vik­lin­gen går sin na­tur­li­ge gang i den si­vi­li­ser­te verden.

●● Vi stei­ner ik­ke len­ger folk til døde slik de gjor­de på Je­sus tid, og vi til­la­ter oss å klip­pe både hår og skjegg – som man tid­li­ge­re lot vokse vilt. Men å be­gyn­ne å skjæ­re med en skarp kniv i vak­re vel­skap­te gutte­barn, bare for å opp­rett­hol­de en gam­mel tra­di­sjon – uten me­ning, det er å gå for langt! Og av al­le men­nes­ker, så opp­le­ver vi nå at det er KRF som går i spis­sen for fort­satt omskjæring av og kut­ting i fris­ke, vel­skap­te gutte­barn.

Hvem skul­le trodd det? I mine øyne bør slik omskjæring like­stil­les med kjønns­lem­les­ting av små, vel­skap­te pike­barn. Krf’s opp­tre­den i Stor­tin­get i den­ne sak i det sis­te, har sjok­kert meg. Jeg vi­ser også til Stor­tings­mann Grø­v­ans le­ser­inn­legg om sa­ken i bl.a. den­ne avis den 24.mai d.å.

Om no­en øns­ker å la seg om­skjæ­re av en el­ler an­nen grunn når de er blitt sto­re nok til å be­stem­me selv, er helt OK for meg, men vi må ik­ke på­fø­re dem uopp­ret­te­lig ska­de så len­ge de er sped­barn og ik­ke kan protestere selv.

At KRF ik­ke er for­nøyd med men­nes­ket og ska­per­ver­ket slik Gud har skapt oss, er nå en ting, men det får de fin­ne ut av selv. Jeg vil ad­va­re mot å stem­me gult ved høs­tens valg, og vil­le sy­nes det var grei­est om KRF en­der trygt un­der sperre­gren­sen!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.