Hva vet San­ner om Song­da­len?

Faedrelandsvennen - - MENING -

San­ner fort­set­ter med tvil­som in­for­ma­sjon. Han på­står at det er rett å bru­ke tvang mot folk for­di Søg­ne blok­ke­rer for to and­re som vil slå seg sam­men.

●● Er det rett at Song­da­len øns­ker å bli slått sam­men? Ved­tak i Song­da­len kom­mune­sty­re 22. juni 2016, punkt 2, sis­te set­ning: «Der­som den po­li­tis­ke pro­ses­sen ik­ke fø­rer frem står en et­ter

31. au­gust igjen med K1.» Noe se­ne­re på året kom­mer råd­man­nens års­bud­sjett for 2017 da­tert 09.11.2016. Der står det bl.a.: «Song­da­len fort­set­ter som selv­sten­dig kom­mu­ne inn­til Stor­tin­get even­tu­elt ved­tar noe an­net.» Det­te er ved­tatt i kom­mune­sty­ret. Det kan være vans­ke­lig å for­stå dis­se ved­ta­ke­ne an­ner­le­des enn at Song­da­len vil fort­set­te å være for seg selv, alt­så ik­ke slå seg sam­men med and­re, slik San­ner på­står. San­ners feil­ak­ti­ge ut­ta­lel­se kan skyl­des at han ik­ke har god nok lo­kal­kunn­skap. En an­nen sak er at sli­ke feil­ak­ti­ge ut­ta­lel­ser fra Høy­re-po­li­ti­ke­re kan sy­nes å føye seg inn i et møns­ter. Det er for ek­sem­pel in­gen sam­men­heng mel­lom stør­rel­sen på en kom­mu­ne og vans­ker med å få til­satt per­soner med spe­sial­kom­pe­tan­se. Song­da­len fikk an­satt psy­ko­log mens Søg­ne og Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.