Ven­ter minst 2500 pub­li­kum­me­re

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: EVA MYKLEBUST eva.myklebust@fvn.no

Lør­dag står Hig­ha­sa­ki­te og Sondre Ju­stad på sce­nen i Rav­ne­da­len. Book­ing­sjef Jan Ken­neth Tran­seth sit­ter klist­ret til vær­mel­din­gen.

– Slik det ser ut nå, ven­ter vi rundt 2500 men­nes­ker lør­dag. Det er vel ik­ke mer enn en 7-800 bil­let­ter igjen, sier en for­nøyd book­ing­sjef for Cir­cus Rav­ne­da­len, Jan Ken­neth Tran­seth.

– Så det kan bli ut­solgt?

– Det kan det. Rav­ne­da­len Li­ve ble ut­solgt i fjor, og da så vi at vi solg­te man­ge bil­let­ter de tre sis­te da­ge­ne.

Lør­dag ar­ran­ge­res den nye en­dags­fes­ti­va­len Cir­cus Rav­ne­da­len. Hig­ha­sa­ki­te, Sondre Ju­stad, Xavier Rudd, Dag­ny, Ross­man, Hjerte­slag, ARY og Char­lot­te Thor­s­vedt står på pro­gram­met. Tho­mas Selt­zer er hy­ret inn som sir­kus­di­rek­tør og skal sy det he­le sam­men.

HE­LE HIG­HA­SA­KI­TE KOM­MER

Cir­cus Rav­ne­da­len har en to­tal ka­pa­si­tet på 3000 men­nes­ker, og rundt 150 an­sat­te og fri­vil­li­ge er på plass for å få det he­le til å gå rundt. Ut ifra bil­lett­kjø­pe­ne så langt, ser pub­li­kum ut til å være i al­de­ren at­ten til slut­ten av tjue­åre­ne.

– Hvem tror du er det størs­te trekk­plas­te­ret?

– Det er vans­ke­lig å si, men jeg har inn­trykk av det er Hig­ha­sa­ki­te og Sondre Ju­stad som i stor grad er bil­lett­sel­ger­ne. Men vi ser også at det er in­ter­es­se for Xavier Rudd. Han er stor i Euro­pa, og vi ser at vi fak­tisk har en del som kjø­per bil­let­ter fra Euro­pa også, sva­rer Tran­seth som be­skri­ver mu­sik­ken til Rudd som en blan­ding av reg­gae og ver­dens­mu­sikk.

– For no­en må­ne­der si­den kun­ne vi lese i VG at det var opp­brudds­stem­ning i Hig­ha­sa­ki­te. Kom­mer he­le ban­det til Rav­ne­da­len?

– Ja, he­le ban­det kom­mer. Det var god stem­ning i ban­det sist jeg var i kon­takt med dem.

– MEL­DER GODT VÆR

– Hva slags for­vent­nin­ger har du til lør­da­gen?

– Jeg tror at det blir helt fan­tas­tisk. Vi har en brå­te med ak­tu­el­le live­ar­tis­ter. Det blir et høyt nivå på beg­ge sce­ne­ne våre.

– Og line-upen er så godt som hel­norsk?

– Ja, uten­om Xavier Rudd som er fra Aust­ra­lia. Og både Hjerte­slag, Sondre Ju­stad og Ross­mann syn­ger på norsk, så jeg tror at det blir en fin kom­bi­na­sjon.

– Føl­ger du godt med på vær­mel­din­gen om da­gen?

– Ja­da, Vi må plan­leg­ge et­ter væ­ret når man plan­leg­ger ting uten­dørs. Jeg bor hos Dan­marks Me­teoro­lo­gis­ke Insti­tut om som­mer­en. De plei­er å være så pre­si­se at vi kan stil­le klok­ka et­ter vær­mel­din­gen de­res. Jeg sjek­ket i dag mor­ges og da sto det at det var meldt fint vær i hel­gen.

– Har du no­en prak­tis­ke tips til fes­ti­val­fol­ket?

– Ja. Vi er frem­de­les i skjæ­rings­punk­tet mel­lom vår og som­mer, så ta med pas­se­lig med var­me klær – og pas­se­lig med godt hu­mør. Da er mye på plass! IPS. Dø­re­ne åp­ner 15.00. Det blir én inn­gang til fes­ti­val­om­rå­det, og det er ho­ved­inn­gan­gen til Rav­ne­da­len ved Café Ge­ne­ra­len. Ar­ran­ge­men­tet av­slut­tes ved mid­natt.

FOTO: KRISTIAN HOLE

I fjor kom det 4000 til Rav­ne­da­len Li­ve. Lør­dag 10. juni, ar­ran­ge­res det nok et nytt kon­sept i Rav­ne­da­len, nem­lig Cir­cus Rav­ne­da­len. Mel­lom 2500 og 3000 er ven­tet til en­dags­fes­ti­va­len.

FOTO: NESVOLD, JON OLAV

Hig­ha­sa­ki­te av­slut­ter Cir­kus Rav­ne­da­len 10. juni. Bil­det er tatt un­der No­bel­kon­ser­ten i fjor høst.

FOTO: PRESSEFOTO

Xavier Rudd fra Aust­ra­lia trek­ker pub­li­kum fra ut­lan­det til Rav­ne­da­len på lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.