7. juni – fri­het til fol­ke­ne!

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KATHRINE TALLAKSEN SKJERDAL

Har du hus­ket å hen­ge opp flag­get i dag? 7. juni kan ik­ke måle seg med 17.mai – el­ler 8. mai. Men også den­ne da­gen er en fri­hets­dag: 7. juni 1905 ble unio­nen mel­lom Nor­ge og Sve­ri­ge opp­løst. Og 7. juni 1945 kom kong Haa­kon til­ba­ke til Nor­ge et­ter fem år i ek­sil.

Å være fri, å ha en stem­me, å kun­ne for­me sin egen frem­tid, å slip­pe å leve i frykt for vold – åh, om al­le ver­dens folk kun­ne få opp­le­ve det! Går det an?

Fred, fri­het og de­mo­kra­ti må byg­ges stein på stein. Det kre­ver tål­mo­dig­het. Men det nyt­ter! Ik­ke minst har det skjedd man­ge gode ting i kjøl­van­net av evan­ge­li­et om Je­sus Kris­tus. Nå i uken et­ter pin- se er jeg i mi­sjons­mo­dus, og vil gjer­ne ta frem so­sio­lo­gen Ro­bert Wood­ber­ry. Knud Jør­gen­sen sam­men­fat­ter hans funn slik:

«Områder hvor pro­tes­tan­tis­ke mi­sjo­næ­rer har vært be­ty­de­lig til ste­de i for­ti­den, er i gjen­nom­snitt mer øko­no­misk ut­vik­let i dag, med kom­pa­ra­tivt bed­re sunn­het, la­ve­re barne­dø­de­lig­het, mind­re kor­rup­sjon, stør­re lese­fer­dig­het, høy­ere ut­dan­ning, især for kvin­ner, og et mer ro­bust med­lem­skap i fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner og der­med et ster­ke­re si­vil­sam­funn.» (verdi­de­batt.no)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.