10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

7. JUNI 2007

●● Nes­te tors­dag får sty­ret i Fædre­lands­ven­nen pre­sen­tert de to fi­nale­kan­di­da­te­ne til sjef­re­dak­tør­job­ben et­ter Finn Hol­mer-ho­ven. – Når vi pre­sen­te­rer de to, vil for­hå­pent­lig­vis sty­ret se at de to ik­ke har iden­tis­ke pro­fi­ler. Så blir det opp til sty­ret hvi hvil­ke kva­li­fi­ka­sjo­ner som skal vekt­leg­ges ster­kest, sier styre­le­der Jan Erik Knar­bakk. I media har ny­hets­re­dak­tør i Sædre­lands­ven­nen, Syn­nø­ve Skeie Fos­se og mul­ti­me­di­e­re­dak­tør Mor­ten Rød blitt nevnt dom ak­tu­el­le ka kan­di­da­ter. Men Knar­bakk øns­ker ik­ke å gå inn på dis­se nav­ne­ne. Av­trop­pen­de sje­fr sjef­re­dak­tør Hol­mer-ho­ven blir sit­ten­de til et­te et­ter høs­tens valg. 25. juni fal­ler av­gjø­rel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.