25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

7. JUNI 1992

●● For førs­te gang har de funk­sjons­hem­me­de bar­na fått et fri­tids­til­bud som kan sam­men­lik­nes med hva and­re barn får. For førs­te gang har for­eld­re til de funk­sjons­hem­me­de bar­na fått litt eks­tra av­last­ning gjen­nom skole­fri­tids­ord­nin­gen sl slik at de for ek­sem­pel kan full­fø­re en nor­mal ar­beids­dag. Og for førs­te gang har søs­ken til de funk­sjons­hem­me­de bar­na fått opp­le­ve å være i sentrum hjem­me, slik at for­eld­re­ne har litt tid til de fris­ke bar­na, til å hjel­pe den med lek­ser og fri­tid. Skole­fri­tids­ord­nin­gen ved Top­pen, av­de­lin­gen for funk­sjons­hem­me­de, star­tet skole­fri­tids­ord­ning sist høst. Nå er det ik­ke pen­ger igjen slik at ord­nin­gen k kan fort­set­te. Liv Al­bert er leder for skole­frit tids­ord­nin­gen og ik­ke i tvil om at den­ne bet tyr svært mye for ele­ver og for­eld­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.