– Han vil all­tid være in­ter­es­sant for Start

Zlat­ko Tri­pic står uten klubb. Den­ne uka er han på tre­ning med sine gam­le lag­ka­me­ra­ter i Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEF­FEN STENERSEN stef­fen.stenersen@fvn.no TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØRGEN SEN paal.joer­gen­sen@fvn.no

– Det er et venn­ska­pe­lig be­søk. Jeg er all­tid her når jeg har fri og li­ker å snak­ke med Even (Øgrey Brands­dal, Start-di­rek­tør) og gam­le kjen­te.

Det sier Zlat­ko Tri­pic, til­ba­ke på Spare­ban­ken Sør Are­na for et be­søk hos gam­le lag­ka­me­ra­ter.

Den tid­li­ge­re Start-spil­le­ren dro til tys­ke Greu­ter Fürth foran 2015-se­son­gen, et­ter å ha im­po­nert i Kris­tian­sand. Lyng­dø­len ble en stor pub­li­kums­fa­vo­ritt den ti­den han had­de i Start, og man­ge sup­por­te­re får nok stjer­ner i øyne­ne bare ved tan­ken av en Tri­pic i form til­ba­ke på kuns­gres­set i Mar­vi­ka.

– HAR LYST TIL å SPILLE FOR START

Men enn så len­ge vir­ker 24-årin­gen som han har and­re pla­ner enn å re­tur­ne­re til Sør­lan­det. På spørs­må­let om det er ak­tu­elt å spille for Start nå, sva­rer han føl­gen­de:

– Det tror jeg ik­ke. Vi får se hva slags til­bud som duk­ker opp, sier Tri­pic.

– En dag har jeg lyst til å spille for Start igjen, ik­ke bare for å kom­me til­ba­ke på slut­ten av kar­rie­ren, men for å bi­dra.

– Men det er på et se­ne­re tids­punkt i kar­rie­ren enn nå?

– Man vet ald­ri i fot­ball. Ak­ku­rat nå er jeg på ut­kikk et­ter in­for­ma­sjon om mu­li­ge klub­ber, men det er ik­ke der­for jeg er på be­søk hos Start. Det er for å hil­se på gam­le kjen­te, sva­rer Tri­pic, som sier han blir på Sør­lan­det til han har fun­net seg en ny klubb.

– TREN­GER TID

Fædre­lands­ven­nen kå­ret Tri­pic til årets Start-spil­ler i 2014, hvor han den på­føl­gen­de vin­te­ren ble solgt til Tysk­land.

Kar­rie­ren i Gre­ut­her Fürth har vært pre­get av mye mot­gang, og han har ik­ke spilt for klub­ben si­den i midt­en av de­sem­ber. I ja­nu­ar ble han lyske­ope­rert. I star­ten av mai kom be­kref­tel­sen på at lyng­dø­len ik­ke fikk for­ny­et kon­trak­ten med den tys­ke klub­ben.

Han ble også gjen­stand for opp­merk­som­het et­ter å ha falt fle­re me­ter fra et gal­le­ri på en natt­klubb i Tysk­land i mars i fjor.

– Det er in­gen hem­me­lig­het at det er len­ge si­den jeg har spilt på høyt nivå, og jeg tren­ger litt tid på å kom­me til­ba­ke. Jeg har fått litt kamp­tre­ning med andre­la­get til Gre­ut­her Fürth. For­men er bra,

men jeg tren­ger en opp­kjø­ring på å kom­me i god form, sier Tri­pic.

– HAR HATT KON­TAKT MED ZLAT­KO

Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal er gans­ke klar på at det ik­ke har vært ak­tu­elt med en Tri­pic-over­gang til Start så langt.

– Jeg har hatt kon­takt med Zlat­ko helt si­den han dro, men ik­ke med tan­ke på en over­gang til Start, sier Brands­dal.

– Zlat­ko har fe­rie, og da er det hyg­ge­lig at han har lyst til å hil­se på gam­le­klub­ben. Det be­tyr ik­ke nød­ven­dig­vis at han er ak­tu­ell for oss, men han vil all­tid være in­ter­es­sant for Start, sier Brands­dal.

Tri­pic sier det er agent Jim Sol­bak­ken som tar seg av al­le hen­ven­del­ser rundt klubb­skif­te. Sol­bak­ken vil­le ik­ke si alt­for mye om Tri­pic’ si­tua­sjon da Fædre­lands­ven­nen tok kon­takt tirs­dag.

– Jeg ut­ta­ler meg når han har fun­net ny klubb og har sig­nert, skri­ver Sol­bak­ken i en tekst­mel­ding.

– Det er han som sty­rer den bi­ten der, det er der­for man har en agent, sier Tri­pic.

FOTO: STEF­FEN STENERSEN

Zlat­ko Tri­pic tok tu­ren inn­om Spare­ban­ken Sør Are­na tirs­dag, blant an­net for en prat med Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal.

FOTO: SCHRØDER, TOR ERIK / NTB SCANPIX

Zlat­ko Tri­pic var en po­pu­lær skik­kel­se i Start-drak­ten. Her jub­ler han for sco­ring mot Lille­strøm i 2014.

FOTO: TORSTEIN ØEN

Zlat­ko Tri­pic ble kå­ret til årets Start-spil­ler av Fædre­lands­ven­nen i 2014.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.