Førs­te stev­ne på hjemme­bane på over ti år

Ons­dag kom­mer fle­re av Nor­ges bes­te fri­idretts­ut­øve­re til Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no

– Det blir gøy å tes­te hjemme­ba­nen i kon­kur­ran­se. Det er jo en stund si­den sist. Jeg hå­per på god del­ta­kel­se og no­en til­skue­re, mel­der Ida Mar­cus­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Det blir førs­te gang si­den midt­en av 2000-tal­let hun kon­kur­re­rer på Kris­tian­sand sta­dion. I 2012 sto hun over NM.

– Åj, det hus­ker jeg ik­ke helt. Det var vel et krets­mes­ter­skap en gang i ti­den, sier Mar­cus­sen på spørs­mål om når sis­te kon­kur­ran­se på hjemme­bane var.

2016 ble det førs­te året si­den 2004 uten mes­ter­skap for Vågjen­ta. Nå har den tid­li­ge­re syv­kjem­pe­ren sat­set på tre­steg, med NM i Sandnes i slut­ten av au­gust som se­son­gens sto­re mål. Ons­dag skal hun del­ta i to and­re øvel­ser.

– Jeg tar stev­net som tre­ning og har tenkt til å tes­te til­løp i spyd og leng­de. Hå­per for stev­nets skyld at væ­ret ik­ke blir for do­mi­nant, sier Mar­cus­sen.

Hun sik­ter først og fremst mot EM i Ber­lin først nes­te som­mer.

– Det blir en god test og god kva­li­tets­tre­ning for oss. Til­lø­pet skal tes­tes både i spyd og leng­de. Hå­per for de man­ge hjel­pe­re som gjør en kjempe­jobb at væ­ret ik­ke blir øde­leg­gen­de, sier Lu­kas Udel­ho­ven, tre­ner for Mar­cus­sen.

INGEBRIGTSENS

Kan­skje de mest pro­fi­ler­te del­t­ak­te­re ons­dag er brød­re­ne Ja­kob (16), Filip (23) og Hen­rik (26) In­ge­brigt­sen som al­le er på­meldt.

– Det er tre av de størs­te pro­fi­le­ne i norsk fri­idrett. Det er et stort trekk­plas­ter og sik­rer stev­net gode re­sul­ta­ter. Det be­tyr enormt mye for oss at de stil­ler, sier In­ger Steins­land, leder i KIF Fri­idrett.

Ja­kob In­ge­brigt­sen kom­mer fra et his­to­risk bra løp for kort tid si­den, da han ble ti­de­nes yngs­te lø­per un­der fire mi­nut­ter på en en- gelsk mil – med ti­den 3,58,07.

I Kris­tian­sand skal han løpe 5000 me­ter for å kva­li­fi­se­re seg til junior-em, hvor kra­vet er 14,30,00.

Filip og Hen­rik In­ge­brigt­sen er på­meldt i 800 me­ter, men det usik­kert om Hen­rik stil­ler grun­net en ska­de.

USIKKER MJÅLAND

På 400 me­ter skul­le venn­in­ne­ne fra Kris­tian­sand, Be­ne­dic­te Hau­ge og Tri­ne Mjåland, i ut­gangs­punk­tet kon­kur­re­re mot hver­and­re, men det er usik­kert om Mjåland lø­per grun­net en ska­de.

Fre­dag løp hun inn til 2.05.09 på 800 me­ter, nes­ten to se­kun­der bak års­bes­te. Snaue to se­kun­der bak hen­nes års­bes­te. Kra­vet til VM i Lon­don i au­gust er på 2,01,00.

– Det ble en sports­lig ned­tur i ne­der­lands­ke Nij­me­gen, og nå ser det ut til at (den for­ban­na) fo­ten min set­ter en stop­per for del­ta­kel­se i uke­ne fram­over, skri­ver Mjåland på Face­bo­ok.

Hau­ge sik­ter seg inn på å kla­re Vm-kra­vet (52,10) på 400 me­ter.

– Det er ik­ke urea­lis­tisk. Har jeg sam­me fram­gang som i fjor, så tar jeg kra­vet. Må­let er først og fremst å bry­te 53-gren­sen. Det har jeg hatt lyst til len­ge, sa Hau­ge, med pers på 53,13, sist uke.

REGNVÆR

Også den unge sør­len­din­gen Ing­vild Mein­seth stil­ler til start. Hun er klar for junior-em på 200 me­ter sei­ne­re i som­mer.

I mai ble Sigrid Bor­ge førs­te kvin­ne til å kas­te over 60 me­ter si­den Tri­ne Hat­te­stad. Hun stil­ler også i Kris­tian­sand ons­dag.

– I til­legg er det man­ge unge, lo­ka­le gode kas­te­re, sier Steins­land.

Væ­ret gir ar­ran­gø­ren litt hode­pine. Det er meldt rundt 20 milli­me­ter regn i lø­pet av da­gen.

– Det er vel­dig trist med dår­lig vær når vi har for­be­redt oss så len­ge, men uan­sett skal det bli et bra stev­ne, sier Steins­land.

Ar­ran­gø­ren vil set­te opp fle­re telt til ut­øver­ne, mens pub­li­kum har tak over ho­det.

FOTO: NTB SCANPIX

Ida Mar­cus­sen skal del­ta i to øvel­ser un­der elite­stev­ne i Kris­tian­sand ons­dag. Her fra VM i Bei­jing, Ki­na, for to år si­den.

FOTO: NTB SCANPIX

Løpe-brød­re­ne Hen­rik In­ge­brigt­sen, Ja­kob In­ge­brigt­sen og Filip In­ge­brigt­sen stil­ler i Kris­tian­sand. Her fra Bis­lett Ga­mes-fest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.