Har tre­dob­let fangs­ten

I lø­pet av den førs­te uka av årets lakse­se­song er det dratt opp 716,2 kilo laks fra Man­dals­elva. Det er tre gan­ger så mye som i fjor. Også i Otra har det nap­pet godt. Der er fangs­ten dob­let fra i fjor.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN jar­le.mar­tin­sen@fvn.no

Knall­start på se­son­gen er det også i Otra der det er fan­get dob­belt så mye som i fjor.

– Det gjel­der å fiske i 9-tida, da bi­ter den, ler gla­de lakse­da­mer på elve­bred­den av Man­dals­elva.

Ven­nin­ne­ne Åse Hed­de­land, Jor­unn Eik­så Hau­ge og An­ne Britt Vige­myr mø­tes hvert år her i ga­pa­hu­ken ak­ku­rat på gren­sa mel­lom Mandal og Mar­nar­dal. Da er ko­sen vel så vik­tig som det å få laks.

– Hva er det som er så moro med lakse­fis­ke?

– Når du har fått din førs­te laks på kro­ken, da skjøn­ner du det. Da er du hek­ta, sier Vige­myr.

KA­NON­ST­ART

Lakse­fis­ket har fått en ka­non­st­art på se­son­gen. Selv om 1. juni i år hav­net på en tors­dag, mak­tet fisker­ne å dra opp 716,2 kilo laks i Man­dals­elva på de fire da­ge­ne som gjen­stod av uka.

I fjor var 1. juni på en ons­dag, li­ke­vel ble det da kun 210,5 kilo.

Sta­ti­stik­ken fra Otra for­tel­ler at på de fire da­ge­ne i for­ri­ge uke ble det lan­det 530,0 kilo. I fjor ble det 254,8 kilo.

I for­hold til årets pang­start på se­son­gen, står 2009 i grell kon­trast. Det året var 1. juni en søn­dag. Til tross for det klar­te fisker­ne bare å fan­ge usle 8,5 kilo i uke 22 i Man­dals­elva. Det vil si at i for­ri­ge uke ble det fisket 84 gan­ger så mye laks i elva i for­hold til 2009 – selv om det var fire fær­re da­ger å fiske på!

FEM GAN­GER MER

Da er det jo også gøy å sam­men­lig­ne sta­ti­stik­ken for Otra på sam­me vis. Mens det i 2009 bare ble lan­det 103 kilo laks i den førs­te uka, ble det fan­get fem gan­ger mer i for­ri­ge uke.

Kan­skje da ikke så rart at 2009-se­son­gen end­te elen­dig for fisket i de to ele­ve­ne med bare 5,6 tonn tatt i Man­dals­elva. Det er langt unna kjempe­året 2012 i elva da det ble dratt opp 9,9 tonn.

I Otra ble det fan­get 4,3 tonn i 2009. Det er langt unna 2014-se­son­gen da det var ble tatt 6,7 tonn.

STEIN VS. DUK

Til­ba­ke til ga­pa­hu­ken og lakse­da­me­ne. I et hjør­ne er det fyrt opp med ved i en bål­pan­ne. Det ry­ker lunt, luk­ter godt.

På bor­det står tre kaffe­kan­ner, to av dem om­slut­tet av et hek­let trekk. Og så frukt i di­ver­se va­ri­an­ter. Dess­uten to stein...

– Ja, vi plei­er å ha duk, men den­ne gan­gen ble det stein, ler da­me­ne.

DRAMA VED ELVE­BRED­DEN

Fædre­lands­ven­nen an­kom et par ti­mer etter dra­ma­et som had­de vært to ti­mer før like neden­for ga­pa­hu­ken da Hed­de­land fikk laks – gans­ke rik­tig rundt klok­ka 9.

– Den var spinn­vill så klart, så det var mye styr å få den i land, for­tel­ler hun.

Etter å ha slitt den ut, nær­met fisken seg. Og da spratt Hau­ge uti, kjør­te hån­da gjen­nom gjel­len, dun­ket en stein i ho­det på den og sik­ret fangs­ten!

– Blo­det skvatt her da, kan de le­ven­de be­skri­ve for oss.

Nå skul­le de fiske det­te døg­net, for så å kom­me til­ba­ke et døgn i juli.

– Da kom­me vi for å ta res­ten, sier de mun­tert.

– Hvor­for tror dere det er så godt fiske?

– Kan­skje det har noe med mild vin­ter å gjø­re, slik at elva ikke er like kald og let­te­re å svøm­me i for lak­sen, spør de seg om.

RENSKET ELVA

Det er gjort en rek­ke til­tak langs elva de siste åre­ne for å bed­re for­hol­de­ne for fisken. Blant an­net ble det i fjor fjer­net en rek­ke stengs­ler for smol­ten nord for Lau­dal kraft­sta­sjon.

– Det­te er det størs­te res­tau­re­rings­pro­sjek­tet i sitt slag noen­sin­ne i Nor­ge. Jeg tror også det­te vil ran­ge­re høyt in­ter­na­sjo­nalt, sa fors­ker ved Norsk in­sti­tutt for na­tur­forsk­ning, Tor­bjørn For­seth den gang til Fædre­lands­ven­nen.

Han an­slo at smolt­pro­duk­sjo­nen i det­te om­rå­det vil øke med over 50 pro­sent, det vil si man­ge tu­sen fle­re smolt i året.

Foto: Jar­le r. Mar­tin­sen

Åse Hed­de­land er ikke så rent lite stolt etter å ha tatt den­ne rug­gen på 6,2 kilo i Man­dals­elva i går. Bak: Ven­nin­ne­ne An­ne Britt Vige­myr og Jor­unn Eik­så Hau­ge.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Åse Hed­de­land får plas­sert fiske­hat­ten hun fikk i 50-års­gave av Jor­unn Eik­så Hau­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.