Må ri­ves før 1. juli

Kom­mu­nen for­lan­ger at ga­ra­sjen på 45 kvm ri­ves. Stig Ha­ge­land sva­rer med å gå ret­tens vei.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Det er helt ille, sa­ken har på­gått i over ti år, sier Stig Ha­ge­land til Fædre­lands­ven­nen.

For ti år si­den ble nem­lig den 45 kvad­rat­me­ter sto­re ga­ra­sjen opp­ført i Bor­dals­bak­ken i Yt­re Rande­sund.

51-årin­gen hev­der det­te var kla­rert med både kom­mu­ne og nabo.

Men der­om hers­ker uenig­het så det hol­der. Og ny nabo har flyt­tet inn, som kan sty­re sin be­geist­ring for byg­nin­gen.

– TYNER STRIKKEN

Sa­ken har si­den ver­sert både i kom­mu­nens bygge­saks­av­de­ling, hos Fyl­kes­man­nen og Si­vil­om­buds­man­nen.

– Til­taks­ha­ver for­sø­ker å tyne strikken gans­ke mye i for­hold til hva som kan gjø­res, me­ner Ma­ri­us Raael, som er fjer­de saks­be­hand­ler med an­svar for sa­ken, ret­te­re sagt stri­den, i kom­mu­nens bygge­saks­av­de­ling.

Kom­mu­nen har gitt på­legg om ri­ving av ulov­lig ga­ra­sje med en­de­lig frist til 1. juli.

Om ikke det­te etter­kom­mes, på­lø­per 500 kroner i dag­mulkt.

Ga­ra­sje­ei­e­ren hev­der kom­mu­nen har gjort saks­be­hand­lings­feil og nå skal sta­tu­ere et ek­sem­pel på hans be­kost­ning.

Den fore­lø­pig siste søk­na­den på 36 kvad­rat­me­ter ble god­kjent av kom­mu­nen. Men na­bo­en klag­de, og Fyl­kes­man­nen om­gjor­de kom­mu­nens ved­tak i april.

KRE­VER LIKEBEHANDLING

År­sa­ken er at be­byg­gel­ses­pla­nen til­la­ter mak­si­malt 30 pro­sent be­bygd are­al på tom­te­ne. Selv med «bare» 36 kvad­rat­me­ter ga­ra­sje blir over­skri­del­sen på 4,3 pro­sent, iføl­ge Fyl­kes­man­nen.

Fyl­kes­man­nen er­kjen­ner imid­ler­tid at en­kel­te and­re tom­ter i nabo­la­get har mind­re over­skri­del­ser, men ikke på det­te ni­vå­et.

– Det er over­skri­del­ser så det hol­der på fle­re nabo­ei­en­dom­mer. Kom­mu­nen har unn­latt å av­set­te plass til ga­ra­sje på min ei­en­dom, slik be­stem­mel­se­ne sier. Jeg kre­ver likebehandling, sier Stig Ha­ge­land.

– Men det er vel for­ståe­lig at kom­mu­nen ikke kan til­la­te noe i strid med be­byg­gel­ses­plan?

– Jeg vet ikke hva jeg skal sva­re til det, men jeg sy­nes kom­mu­nen kun­ne be­hand­let det­te uten krav om dis­pen­sa­sjon, som de har gjort med and­re, sva­rer Ha­ge­land.

Der­som han skal hol­de seg in­nen­for pla­nens ram­mer er 12 kvad­rat­me­ter maks stør­rel­se, og det god­tar han ikke.

– Må SKJØN­NE FAK­TUM

Ha­ge­land har fore­slått en ga­ra­sje på 34 kvad­rat­me­ter, men et par kvad­rat­me­ter re­duk­sjon mon­ner ikke for myn­dig­he­te­ne.

– 34 kvad­rat­me­ter er fort­satt ikke en mo­de­rat og en­kel ga­ra­sje, etter vår vur­de­ring. Han må mo­de­re­re seg litt. Han skal få ga­ra­sje, det kan både vi og an­ta­ke­lig også na­bo­en god­ta, men han må skjøn­ne sa­kens fak­tum, sier saks­be­hand­ler Ma­ri­us Raael.

Og sa­kens fak­tum er at både fyl­kes­mann og si­vil­om­buds­mann har satt fo­ten ned for en roms­lig ga­ra­sje på ei­en­dom­men.

– Så hva kan dere til­la­te?

– Da er hen­vist til en klas­sisk, en­kel ga­ra­sje med sal­tak som opp­rin­ne­lig var god­kjent.

– Hva med at kom­mu­nen har unn­latt å av­set­te plass til ga­ra­sje?

– Det har han til det kjed­som­me­li­ge gjen­tatt. Både si­vil­om­buds­mann og fyl­kes­mann har kom­men­tert og be­hand­let det­te. Si­tua­sjo­nen be­gyn­ner å tære på na­bo­en, det er en tre­ne­ring av sa­ken ut av en an­nen ver­den, sva­rer Raael.

ØNSKER å BLI FER­DIG

Stig Ha­ge­land ak­ter ikke å rive hele ga­ra­sjen in­nen 1. juli, men tar veg­gen som lig­ger nær­mest na­bo­en. Byg­get lig­ger helt inn­til gren­sen, an­gi­ve­lig etter klar­sig­nal noe han sier for­ri­ge nabo god­tok.

– Jeg fjer­ner den de­len som lig­ger nær­mest na­bo­en, så ga­ra­sjen lig­ger 1,25 me­ter fra gren­sen og ikke er til sær­lig ulem­pe. Da vil den være på 34 kvad­rat­me­ter, sier 51-årin­gen.

Også han ønsker en snar­lig av­kla­ring, men ønsker å prøv­de den ju­ri­disk.

– Det­te er et ryd­dig og fint bo­lig­om­rå­de, det er ikke bra at ga­ra­sjen står ufer­dig. Jeg har be­hov og øns­ke om å bli fer­dig, un­der­stre­ker han.

Ha­ge­land har en­ga­sjert ad­vo­kat­fir­ma­et Co­dex i Oslo.

– Fore­lø­pig har jeg in­gen kom­men­tar, da jeg ikke har fått sjan­se til å set­te meg inn i sa­ken ennå. Vi har fått en hen­ven­del­se og må ta det der­fra, kom­men­te­rer ad­vo­kat Bjørn Ro­bert Lof­te­rød.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.