Mil­li­ar­dær måt­te over­ta­les

Mil­li­ar­dær og man­da­litt Svein Stø­le måt­te over­ta­les av Lot­te F. Sylte­vik før han gikk med på å byg­ge ho­tell i hjem­byen.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN jar­le.mar­tin­sen@fvn.no

– Ja, jeg var vel­dig skep­tisk. Jeg vet hvor vans­ke­lig det er å dri­ve ho­tell i Mandal, spe­si­elt uten­for se­son­gen, sier Stø­le.

Men tors­dag etter­mid­dag var den van­lig­vis medie­sky in­ves­to­ren smør­blid. Da sving­te han pen­nen i Elve­sa­len i kul­tur­hu­set Bu­en, og sig­ner­te sam­men med Fred­rik­sen Sylte­vik og ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen på in­ten­sjons­av­ta­len med Mandal kom­mu­ne.

Den går ut på at Gaz­za Ei­en­dom, som Stø­le og Fred­rik­sen Sylte­vik står bak, skal byg­ge Mandal Ho­tel på bak­si­den av Bu­en.

80 ROM

Ho­tel­let blir på 80 rom med til sam­men 200 sen­ger. Etter fem år vil så sel­ska­pet vur­de­re om det skal byg­ges ut med yt­ter­li­ge­re 80 rom og 400 sen­ger.

Det skal klist­res inn til Bu­en slik at man kan gå tørr­skodd mel­lom de to byg­ge­ne, og blant an­net dra for­de­le­ne av fel­les kjøk­ken og res­tau­rant.

Fred­rik­sen Sylte­vik for­tel­ler at det var i au­gust i fjor hun tok kon­takt med Stø­le. De to kjen­te ikke hver­and­re per­son­lig fra før.

SKEP­TISK – EN STUND

– Men jeg viss­te jo at han er in­ves­tor og selv fra Mandal. Så jeg ring­te og ba om et møte, sier hun.

Stø­le på sin side had­de først ab­so­lutt ikke lyst til noe slikt.

– For det førs­te er ikke ho­tell­drift noe jeg dri­ver med fra før. Og for det and­re vet jeg hvor vans­ke­lig det er å dri­ve med slikt i byen, sier han.

Fra 1987 til 1997 var han nem­lig med på å dri­ve Sol­borg Ho­tel den gang det gikk godt. Men for snart gått tre år si­den steng­te ho­tel­let si­den dø­rer, First-kje­den klar­te ikke å dri­ve det lønn­somt.

– Men så viss­te jeg jo at Lot­te har gjort det svært godt in­nen ho­tell­bran­sjen. Så jeg lot meg over­tale, for­tel­ler Stø­le.

I Mandal hver som­mer

Hver som­mer er han en må­ned på hyt­ta i Mandal med fa­mi­li­en sin. Han har for­eld­re­ne bo­satt i sitt barn­doms­hjem på Hog­gan­vik fem kilo­me­ter vest for sen­trum.

– Du kan trygt si at jeg had­de ald­ri gått med på å byg­ge ho­tell noe an­net sted enn i Mandal. Det er godt å gjø­re noe slikt i sin hjem­by, sier Stø­le.

Man­da­litt er også Fred­rik­sen, ikke mer enn 30 år. Ny­lig slut­tet hun som di­rek­tør for Smart­ho­tel Oslo. Nå flyt­ter hun med sin fa­mi­lie – mann og to barn – til­ba­ke til Mandal for å byg­ge og så dri­ve Mandal Ho­tel.

Tors­dag var også ar­ki­tek­ten Grethe Lø­land fra Ar­ki­tekt­væ­rel­set i Oslo på tom­ten. I kom­pa­ni­skap med sel­ska­pet Jar­mund/ Vigs­næs skal hun teg­ne det nye ho­tel­let.

– Utro­lig spen­nen­de, sier hun.

Ut­ford­rin­gen blir å teg­ne et ho­tell som skal gå i stil med Bu­en, men som ikke skal glan­sen av kul­tur­hu­set.

– Det blir mye glass i fa­sa­den. Og det blir kjempe­flott, lo­ver Fred­rik­sen.

Hun sier de ser for seg rundt ti stil­lin­ger i ho­tel­let uten­om ren­hold som kan bli satt til eks­ternt fir­ma.

Teg­nin­ge­ne blir fer­dig på sen­som­mer­en. Byggestart er plan­lagt i ja­nu­ar, og ho­tel­let skal åpne til 17. mai 2019.

For ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen var ons­da­gen en merke­dag.

– Det at ar­bei­det med å få satt opp et nytt ho­tell i byen er i gang, be­tyr vel­dig mye. Man­ge, spe­si­elt fra næ­rings­li­vet, har sav­net et bed­re ho­tell­til­bud og har der­for måt­te bru­ke ho­tell i Kris­tian­sand, sier An­der­sen.

Mandal har et lite ho­tell i Køb­mands­gaar­den Ho­tel, men det er bare 14 rom her.

– Med nytt ho­tell og 80 rom, vil si­tua­sjo­nen bli en helt an­nen, sier An­der­sen.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Svein Stø­le – mange­mil­li­ar­dær og man­da­litt – var skep­tisk til å byg­ge ho­tell i Mandal. Men tors­dag var han smør­blid da han skrev un­der på in­ten­sjons­av­ta­len med Mandal kom­mu­ne og ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen. Til venst­re di­rek­tør for ny­ho­tel­let Lot­te Fred­rik­sen Sylte­vik.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Her, ved si­den av kul­tur­hu­set Bu­en til høy­re, er det nye ho­tel­let til Svein Stø­le tenkt bygd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.