Nå er det reke­man­gel

Den­ne uka har Reidar Fred­rik­sen på Fiske­ba­sa­ren fått inn så lite re­ker at han har måt­tet si nei til ven­ner som vil kjø­pe. Der­som reke­man­ge­len fort­set­ter, ute­luk­ker han ikke kilo­pri­ser godt over 200-lap­pen.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EIRIN MARGRETHE FIDJE eirin.margrethe.fidje@fvn.no

– Den­ne hel­ga fikk vi inn 150 kilo fra den ene fiske­bå­ten vi hand­ler av. I fe­bru­ar fikk vi mel­lom ett og halv­an­net tonn fra sam­me båt på sam­me tur, sier Reidar Fred­rik­sen, dag­lig leder ved Rein­hart­sen på Fiske­bryg­ga.

Slik il­lust­re­rer han bak­grun­nen for at kilo­pri­sen den­ne hel­ga run­det 229 kroner, og at den etter et be­skje­dent på­fyll tirs­dag er satt ned til 190 kroner ki­lo­en på Fiske­ba­sa­ren.

De har fast le­ve­ring fra fire fiske­bå­ter i dis­trik­tet, men på grunn av dår­li­ge fangst­ut­sik­ter, har to av bå­te­ne tatt som­mer­fri for å pus­se opp bå­te­ne. Den tred­je har skif­tet fo­kus til leppe­fisk, mens den fjer­de fisker iher­dig for å hol­de tritt med etter­spør­se­len.

– Jeg tip­per at vi kun­ne ha solgt tre tonn «ræ­går» den­ne uka der­som vi had­de hatt ube­gren­se­de meng­der. På Sør­lan­det sam­let tip­per jeg vi kun­ne ha solgt tolv tonn den­ne uka, sier han.

BØR BESTILLE

Men sli­ke til­stan­der blir det nep­pe den kom­men­de ti­den. Mø­ter du opp på Fiske­ba­sa­ren for å kjø­pe re­ker nå, kan det være lurt å ha sendt inn en be­stil­ling på for­hånd. For ti­den prio­ri­te­rer Fiske­ba­sa­ren Rein­hart­sen å le­ve­re nok til kun­de­ne som al­le­re­de har be­stilt.

– En­ten du skal ha to kilo el­ler 50 kilo, bør du bestille. Det er ikke en selv­føl­ge at man får re­ker for tida. Se­nest i dag måt­te jeg si nei til ei nær be­kjent av meg, sier Fred­rik­sen.

År­sa­ken til at re­ke­ne glim­rer med sitt fra­vær på star­ten av som­mer­en, er iføl­ge Fred­rik­sen at re­ke­ne for­svin­ner til dy­pe­re el­ler and­re far­vann i gyte­tida i fe­bru­ar-mars. Der­med blir det reke­man­gel i vår­må­ne­de­ne, gjer­ne helt ut i juli. Selv sel­ger de al­ler mest re­ker i ja­nu­ar. Da er både til­fan­get og kva­li­te­ten på sitt bes­te, for­tel­ler Fred­rik­sen.

Han reg­ner med at kilo­pri­se­ne vil hol­de seg rundt 200 kroner fram­over, men ute­luk­ker ikke yt­ter­li­ge­re pris­stig­ning der­som man­ge­len ved­va­rer.

– Til­bud og etter­spør­sel hen- ger sam­men. De siste åre­ne har vi run­det 245 kroner ki­lo­en, og vi har nok også vært oppe i 270-280 kroner på en­kel­te da­ger. Det er der­imot ikke ofte at kun­de­ne lar seg skrem­me av pri­sen. Vi prø­ver å hol­de sam­me pri­ser, men der­som vi had­de solgt re­ke­ne for mind­re nå, vil­le vi tapt pen­ger på det, sier han.

TOMT FOR RE­KER

På Meny Grim Torv kan fersk­vare­sjef Guro Bonde­stad og med­ar­bei­der i fersk­va­ren, Lin­da Lar­sen, skri­ve un­der på at re­ke­ne er i man­ko. Tirs­dag ute­ble de­res be­stil­te le­ve­ran­se på rundt 30 kilo. Der­med har de ikke fått tak i re­ker si­den fre­dag.

– Det har vært litt ty­pisk den siste ti­den at det har vært lite re­ker å få. Vi ser fra dag til dag om vi kan få inn el­ler ikke, sier Lar­sen.

I sli­ke pe­rio­der tar de ikke imot be­stil­lin­ger, og sel­ger ut etter første­mann til møl­la-prin­sip­pet. Der sel­ges for ti­den re­ke­ne til 169 kroner ki­lo­en uan­sett om le­ve­ran­se­ne er sto­re el­ler små. De kun­ne solgt kilo­vis dag­lig der­som de bare had­de hatt re­ker å sel­ge.

– Vi prø­ver å få inn 200 kroner ki­lo­en til hel­ga. Det er da det er mest po­pu­lært, men folk vil jo ha re­ker hele uka og året, sier Bonde­stad.

Sam­me pris ope­re­rer Coop Me­ga på Lund med, dog som til­buds­pris. Den vei­le­den­de pri­sen på 229 kroner ki­lo­en er styrt av kje­den sen­tralt, og blir av­feid som en så­kalt «Oslo-pris».

– Vi kjø­per re­ker fra Flek­ker­øy, og hol­der sam­me pris uan­sett. Det er noe dy­re­re enn i fjor, sier To­re Lyk­ke, fun­ge­ren­de fersk­vare­sjef.

Tirs­dag had­de de fått be­stil­lin­gen sin le­vert som plan­lagt, og har fore­lø­pig ikke hatt pro­ble­mer med å få inn re­ker.

– Meng­de­ne va­rie­rer jo noe, og det er jo også værav­hen­gig. Men vi har stort sett fått re­ker den siste ti­den, sier Lyk­ke.

FOTO: EIRIN MARGRETHE FIDJE

Fiske­hand­ler Reidar Fred­rik­sen er dag­lig leder i Rein­hart­sen, og dri­ver blant an­net Fiske­ba­sa­ren på Fiske­bryg­ga.

FOTO: EIRIN MARGRETHE FIDJE

Fersk­vare­sjef Guro Bonde­stad ved Meny på Grim Torv skul­le gjer­ne hatt fers­ke re­ker i fiske­dis­ken, men fikk ikke ved tirs­da­gens le­ve­ran­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.